ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 09.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХVІІІ Административен състав

На девети ноември                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1686 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Е.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  М.К.- младши полицай в група „Охрана на обществения ред“ (ООР) на сектор „Охранителна полиция“ при РУ – гр. Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

По хода на делото:

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от Е.Е.Г. против заповед за задържане на лице за срок от 24 (двадесет и четири) часа рег. № 304зз-231 от 10.06.2017г., издадена от М.К.– младши полицай в в група „Охрана на обществения ред“ (ООР) на сектор „Охранителна полиция“ при РУ – гр. Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас.


         ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 8088/01.08.2017г. административна преписка по делото.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 8210/03.08.2017г. удостоверение за компетентността на служителя М.К.– „старши полицай“ в група „Охрана на обществения ред“, предоставено от РУ Несебър към ОД на МВР - Бургас.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10222/28.09.2017 г. молба от ответника по делото с искане за отсрочване на делото на друга дата, поради служебен ангажимент, във връзка с което делото е било отсрочено за настоящата дата.

 

Становище по жалбата и доказателствата:

 

ОТВЕТНИКЪТ К.: Жалбата е неоснователна. Представям копие от докладни записки, които са изготвени от мен и колегата Иван Транев, които посетихме сигнала на място, съвместно с други колеги. Моля да се приеме представената административна преписка като доказателство.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилата с вх.№ 8088/01.08.2017г. административна преписка по делото, удостоверение с вх. № 8210/03.08.2017г., както и днес представените докладни записки, изготвени от ответника и Иван Транев, като доказателства по делото.

 

На основание чл.170, ал.2 от АПК УКАЗВА на административния орган, че е негова доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовото изискване при издаването му.

На основание чл. 171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.01.2018 г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изпрати копие от протокола на жалбоподателя за запознаване с указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: