ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1686 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СКАТ ТВ” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Д. И., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 5238/27.05.2013 г. Община Бургас изпраща заверено копие от проект на обект „Кабелна разпределителна мрежа за разпространение на ТВ и радио програми в кв. Крайморие” и технически проект и работни чертежи на този обект, ведно с чертеж № 1 към проекта  и прави доказателствени искания, а именно поставяне на допълнителна задача към вещото лице.

 

АДВОКАТ И.: Така представената молба представлява злоупотреба с процесуални права, с оглед на това, че експертизите са представени в достатъчно продължителен срок, в който ако представител на общината искаше да зададе своите въпроси, е имал достатъчно време. Формулираните въпроси: „Извършена ли е промяна на въздушното трасе, след въвеждането му в експлоатация?”, и втори въпрос: „Кой от техническите проекти (на въздушната и/или подземната кабелна мрежа) предвижда изграждане на наземния шкаф на източния тротоар на ул.Черноморска и ул.Христо Арнаудов, въведен ли е в експлоатация, кога и с акт на кой орган?”, нямат нищо общо с конкретния проект. Относно това дали шкафът е бил направен незаконно, това всъщност е достатъчно неясно определение, не е ясно какво има предвид – не съответства на проекта или изобщо го няма в проекта.

Отново представителят на общината смесва две съвсем различни мрежи с две съвсем различни предназначения. Смисълът на проекта, който е предмет на административното производство е именно за да отпаднат старите трасета. Това няма никакво отношение към съдържанието на оспорвания административен акт, в който се говори за съществени отклонения в подземната мрежа, която има определено трасе. Дали шкафът е съществувал, въведен ли е в експлоатация и къде трябвало да завършва, вече на част от въпросите има отговор. Това, че на процесуалния представител на ответника не му харесват отговорите на вещото лице, не е повод за допълнителна експертиза. Искането на ответника намирам за неоснователно и не следва да бъде уважено.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с молба от процесуалния представител на ответника документи. Намира искането за допускане на допълнителна експертиза за неоснователно. Част от поставените в молбата въпроси са неотносими към предмета на настоящия спор. На друга част от въпросите вече е налице отговор на вещо лице по приетата съдебно-техническа експертиза. При това положение и с оглед липсата на други доказателствени искания съдът намира, че след приемането на документите като доказателства по делото, съдебното дирене следва да бъде приключено и да бъде даден ход на устните състезания.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмо вх.№5238/27.05.2013 г. от процесуалния представител на ответника документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо председател, моля да бъде отменен оспореният административен акт и бъдат присъдени на жалбоподателя направените разноски в това производство.

Моля да ми бъде дадена възможност за писмени бележки, където да систематизирам аргументите си по-подробно.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на становището си по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: