ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1684 по описа за 2018година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.К.Б.,  редовно  и своевременно призован, се  представлява от адв.Н., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ ЛЮБОМИР ПАСКАЛЕВ- ПИ в сектор ПП към ОД на МВР-Бургас, редовно   и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Н.: Да се даде  ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от Х.К.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес:***.Черно море, ул.“Дунов“ №27, чрез адв.Т.Н. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001554 от 18.06.2018 година на полицейки инспектор към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежеста: В тежест на административния орган е да докаже извършването на посоченото в оспорения административен акт адм нарушение, включително с посочване на конкретно време, място, обстоятелства и автора на извършването. В негова тежест е, да докаже всички процесуално-правни изисквания по издаване на оспорения административен акт.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 10155812.09.2018 година ответната страна е представила заверено копие на ЗППАМ №17-0237-000182/12.10.2017 година на РУ Айтос на лицето Д.В.Б..

АДВ.Н.: Поддържам жалбата изцяло. Няма да соча доказаселства.

 С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА пълната административна преписка, както и допълнително приложените от ответния орган писмени доказателства, както и тези представени от жалбоподателя.

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

АДВ.Н.: Моля да уважите жалбата като отмените заповеда за  прилагане на ПАМ. Видно от приложена ПАМ шофьорът не е собственик и считам, че не е правилно  да бъде дерегистриран автомобила, съгласно чл.171, т.2а от Наредбата, която сочи, че само на собственика на автомобила може да бъде наложена ПАМ. Моля да отмените наложената ПАМ.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: