ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.10.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1683 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,50 часа се явиха:

За жалбоподателя „Трежоли“ ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят на дружеството О.

За ответника - началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юк. Т. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Трежоли“ ЕООД, с ЕИК/Булстат 204303623, със седалище и адрес на управление **********, представлявано от Х.М.О., против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-371-0345683/26.06.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ НАП, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС, е разпоредено „запечатване на търговски обект - магазин за аксесоари“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 30 и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Жалбоподателят: поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Т.: Оспорваме жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

Жалбоподателят: моля заповедта да бъде отменена.

Юк. Т.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите оспорената заповед като правилна и законосъобразна. Считаме, че по безспорен начин се установява, че по време на проверката не е издаден фискален бон. Считаме възраженията на жалбоподателя за неоснователни относно факта, че за нарушението не е бил издаден АУАН и НП. Считаме, че ПАМ - запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции при наличие на установените в чл.186, ал. 1 ЗДДС материалноправни предпоставки. Считаме, че по безспорен начин е установено допуснатото нарушение, нарушител и неговата вина.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: