ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1682 по описа за 2018година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДИАРТ“ ЕООД представлявано от управителя Калоян Георгиев, редовно  и своевременно призован не се явява и не се представлява.

 

 ОТВЕТНИКЪТ, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ БУРГАС при ЦУ на НАП, редовно и своевременно призован се представлява от ю.к.Д., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Ю.К.  Д.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба  от „Бодиарт“ ЕООД, чрез управителя К.В.Г., ЕИК 200885651, с адрес: град София, р-н „Красно село“, ул.“Хайдушка поляна“ №55, ет.2, ап.8 против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-363-00266006 от 26.06.2018 година, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на адинистративния орган е да установи наличието на конкретно нарушение на разпоредба от ЗДДС или подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, включая точно посочване на време, място, обстоятелства и автор на нарушението. В негова тежест е и да обоснове  продължителността на наложената ПАМ. В тежест на всяка от страните е,  в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права да докаже наличието на същите.

Съдът докладва постъпилита административна преписка.

Ю.К.Д.: Оспорваме така подадената жалба като неоснователна. Моля да приемете представените доказателства. Представям справка от информационната система на НАП, от регистъра за административно-наказателни преписки, от която се установява, че за процесното нарушение, дало повода да бъде издадена заповедта е съставен АУАН.

Съдът счита, че представената справка е относима към предмета на делото, поради което

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА така представеното писмено доказателство, което ще кредитира комплексно с останалия събран по делото.

Ю.К.Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото е пълно, всестранно и обективо изяснено

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

Ю.К.Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неснователна и потвърдите издадената заповед. От представените по делото  доказателства се установява,  че при извършване  на контролна покупка от органа по приходите, заплатена в брой, не е издадена фискална касова бележка. При тези обстоятелства действайки в условията на обвързана компетентност Началник отдел Оперативни дейности  в ГД „Фискален контрол” е издал мотивирана заповед за налагане на ПАМ на основание чл.186, ал.1 т.А от ЗДДС.

С оглед изложеното считам, че са налице както фактическите, така и правните основания за налагане на административната мярка. При издаване на заповедта считаме, че не са допуснати процесуални нарушения.Заповедта е мотивирана. По отношение на изложените възражения в жалбата, че към момента  не е налице АУАН и НП считаме тези обстоятелства за неотносими към спора, доколкото се разглеждат в отделни производства. Независимо от това по делото са представени  доказателства за съставен АУАН, за което ще бъде издадено и НП в законовия срок. Предвид горното моля, да потвърдите заповедта като законосъобразна и моля да ни присъдете и ю.к.възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: