ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети октомври                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1682 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Н.В.А. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. К. – представя пълномощно.

За ответника Изпълнителен директор на ИАРА Бургас - редовно уведомен, се явява юк. А. с пълномощно по делото.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Н.А. против заповед от 26.07.2016 година на Изпълнителния директор на ИАРА, с която е прекратено служебното му правоотношение.

 

Адв. К.: Поддържам изцяло подадената жалбата. Имаме доказателствени искания: Моля да задължите ответника да представи на съда Заповед № РД-221/18.07.2016 г., която е цитирана в приложената към досието Заповед № РД-227/26.07.2016 г.;  Моля да се представи  утвърдено длъжностно разписание за длъжността „старши експерт” и  заповедта към него към 14.05.2015 г., когато е преназначен на тази длъжност жалбоподателя, както и предходните такива разписания; поименно разписание на длъжностите към ИАРА към 14.05.2015 г. и тези,   които действат към момента; график за отчитане явяването на работа от месец март до края на месец юли, касаещ длъжността „старши експерт” и служителите били на тази дейност, както и план-график за дейността на сектор ЦНРК за същия период март – юли 2016 г.

Моля ответникът да представи писмени доказателства относно втория щат за държавен служител заемащ втората бройка по чл.16а от ЗДС на длъжността „старши експерт”, за да се установи дали все още работи и ако е прекратено трудовото му правоотношение, на какво основание.

 

Юк. А.: Оспорвам изцяло жалбата. Да се приемат представените доказателства с молба вх. № 8294/24.08.2016 г. Моля да задължите ищеца да представи удостоверение или справка от ТД на НАП за получени и неполучени възнаграждения за процесния период; служебна бележка от Агенцията по заетостта, Бюрото по труда, от което е видно, че е безработен към настоящия момент. Относно доказателствените искания на процесуалния представител на ищеца, считам за неоснователно искането да се представят доказателства относно втората щатна бройка на длъжността „старши експерт” като считам, че същата няма общо с исковата претенция. Моля да оставите без уважение доказателственото искане за представяне на графика за отчитане в ЦНРК, както и план- графика за сектора за периода март-юли 2016 г., като считам, че е неотносимо към спора.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на ответника: С преписката, с която разполагам, установявам, че жалбоподателят от 04.02.2014 г. е бил с определено работно време - петдневна работна седмица при 7-часов работен ден. Има ли промяна в работното му  време?

 

Юк. А.:   Единствено със заповед от 2015 г. при новия устройствен правилник, отдел ЦНРК, се преименува в сектор ЦНРК. За работното му време няма промяна.

 

По  направените доказателствени искания, съдът счита, че следва да уважи исканията, както на жалбоподателя, така и на ответника, с изключение на последното искане на процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: отменено ли е служебното правоотношение на държавния служител, назначен по вторият щат, след извършената промяна на длъжностното разписание?

Съдът счита, че това искане и евентуалната информация във връзка с него нямат отношение към правния спор, защото по настоящото дело се преценява законосъобразността на заповедта, с която е прекратено служебното правоотношение на Н.А., а не законосъобразността на действие, бездействие или волеизявление на административния орган по друго служебно правоотношение.

По изложените мотиви съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА, в 10-дневен срок от днес, да представи заверено копие от Заповед № РД – 221/18.07.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА; длъжностно разписание на администрацията, в което да е включена и длъжността „старши експерт”, заемана от жалбоподателя към датата на прекратяване на служебното му правоотношение, действало към 14.05.2015 г. и действало към датата на издаване на обжалваната заповед. Ответникът следва да представи поименно  длъжностно разписание към тези два периода.

Ответникът следва да представи в същия срок график за отчитане и явяване на работа на служителите в сектор за наблюдение на риболовните кораби, отдел РК – Черно море за периода март-юли 2016 г.; както и утвърден план-график за дейността на сектор ЦНРК, отдел РК-Черно море за месеците март-юли 2016 г.

ОТХВЪРЛЯ искането за представяне от ответника на писмени доказателства относно липсата или наличието на служебно правоотношение относно друг служител в същата администрация, назначен по чл.16а от ЗДС.

ЗАДЪЛЖАВА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, в 10-дневен срок от днес, да представи доказателство за липсата или наличието на получени от него възнаграждения за периода от 26.07.2016 г. до настоящия момент, както и служебна бележка от Агенцията по заетостта, от която да се установи липсата или наличието на регистрация в агенцията от 26.07.2016 г. до настоящия момент.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: