ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на деветнадесети януари                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1682 описа за 2008 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, А.Г., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от пълномощника В.Г.,  с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ, Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с днес представено пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от А.Г. против заповед № 2748/14.10.2008 г. на Община Бургас, с която е заповядано да се изпълни принудително преместване на ИУМПС, собственост на жалбоподателя, паркирано върху територия общинска собственост, с местоположение  гр. Бургас, ул. „Силистра”, пред № 1.

 

         ПЪЛНОМОЩНИКА Г.: Поддържам жалбата против тази заповед и констативният протокол, който е към нея. Считам, че е съставен от некомпетентни лица, защото посочените лица според мен регистрацията, която е направена на МПС е към КАТ, а не към общината и трябва да има компетентно лице от КАТ, което да присъства на проверката, за да се определи дали точно това МПС всъщност се явява както е потвърдено пред съда излязло от употреба. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза именно в тази връзка с компетентен представител от КАТ. Представям снимков материал и заявление за промяна в регистрация, както и декларация за спиране от движение. От талона е видно, че колата домува на този адрес – ул. „Силистра” № 4 на отсрещната страна, защото е затворена улицата. Тя не е в движение. Представям в писмен вид въпросите към съдебно-техническата експертиза, с препис за другата страна. На снимките, които представям не се вижда регистрационният номер на колата по причина на това, че същата е бракувана приблизително на 21.10.2008 г., след като заповедта я получих на 17.10.2008 г. Констативният протокол не беше приложен към тази заповед. Беше приложен само допълнително направен акт на 10.10.2008 г., който също е приложен към документите по делото. Констативният протокол съм се разписала, че съм го получила на 30.10.2008 г.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за неоснователна. Възразявам по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като всички въпроси, които са зададени и на които се иска отговор могат да бъдат намерени в Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Бургас. Към настоящият момент това е действаща наредба. Лицата, съставили констативният протокол са упълномощени от Община Бургас. Освен това, възразявам по направеното възражение за  получаване на констативния протокол. Съгласно чл. 37б, ал. 3 от наредбата, се поставя на превозното средство стикер с предписание да бъде преместено. След поставяне на този стикер тече 14-дневен срок за преместване на това превозно средство. Съгласно чл. 37б, ал. 2 от същата тази действаща наредба длъжностните лица съставят констативния протокол, предложение 2 – изпълнено е предписанието на тази норма. Освен това, водя двама свидетели, които моля да допуснете до разпит, с които ще установим имало ли е залепен такъв стикер с предписание да бъде преместено излязлото от употреба МПС. С другото лице ще докажем, че към настоящият момент това МПС е преместено доброволно, а не принудително и бракувано, както жалбоподателят направи изявление.

         ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Регистрацията е направена към КАТ. Държа да ми се изтълкува какво означава излязъл от употреба МПС. Колата ми един вид е конфискувана и аз нямам никакъв документ за това. В хода на цялото административно производство на мен не ми беше ясно какво става, тъй като не бях уведомена.

ЮРИСКОНСУЛТ Р: В цитираната от мен наредба има в т. 23 в допълнителните разпоредби определение какво е излязло от употреба МПС. Освен това искам да отбележа, че издадената заповед е единствено за преместване на МПС, тъй като към момента на извършване на проверката, която е м. юли и е съставен констативен протокол, е установено, че това МПС заема място общинска собственост и е в нарушение на наредбата на Община Бургас. Не е бил поставен необходимия стикер за годишни прегледи на колата на предното стъкло. Именно в тази връзка е и единия от свидетелите.

ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Не може колата да минава годишни прегледи, след като е спряна от движение. Към момента на констатиране на нарушението колата е била спряна от движение, от 2006 г. Видно от днес представеното заявление, същото касае промяната на регистрацията на МПС.

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Съгласно цитираната от мен наредба чл. 37а жалбоподателят е следвало да предаде МПС за разкомплектоване.

ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Аз твърдя, че когато отидох да бракувам колата, тогава попълних декларация, че трябва да я предам на площадка за разкомплектоване в 14-дневен срок.

 

         Съдът по доказателствата и исканията

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, тези изпратени като административна преписка от административния орган до съда, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени документи – заявление за промяна на регистрацията на ПС с рег. № Б 4378 Н от 10.05.2006г. и свидетелство за регистрация на това превозно средство.

ПРИЛАГА по делото за сведение представения от пълномощника на жалбоподателя снимков материал.

         По направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото съдът намира, че следва да остави същото без уважение.

 Видно от съдържанието на молбата, поставените въпроси са много общи, не касаят конкретни факти относно собственото на жалбоподателя МПС, респективно естеството на спора, а отговорите на така поставените въпроси са от правен характер и са извън компетентността на вещо лице специалист.

         УКАЗВА на пълномощника на жалбоподателя, че има възможност по закон, но не сочи доказателствени искания и не представя конкретни писмени доказателства, които да са относими, допустими и необходими по делото в потвърждение на тезата и твърденията, изложени в жалбата.

         По направеното от ответника искане за допускане на свидетелски показания съдът намира, че същото следва да бъде уважено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит при довеждане лицата П. Б. К. и М. Н. в днешно съдебно заседание.

         В залата се въведоха посочените лица и съдът сне тяхната самоличност, както следва:

         П.Б. К. – 55 г., български гражданин, неосъждан, предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

 Обеща да каже истината.

         М. Г. Н. – 47 г., българска гражданка, неосъждана, предупредена за отговорността по чл. 290 от НК.

Обеща да каже истината.

 

От залата се отведе П. К.

 

         СЪДЪТ пристъпва към разпит на свидетеля М. Н.

 

         СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Аз съм началник отдел „Управление на околната среда” при Община Бургас. Запозната съм със случая.

На въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ Р:

СВИДЕТЕЛКАТА Н:

         Госпожа Г. ми се обади по телефона, за да търси възможност да й съдействам чрез фирма да бъде преместена колата, която беше маркирана от инспекторите, за да може да я предаде в центъра за разкомплектоване или на площадка за временно съхранение. Аз лично й обещах и на практика й указах съдействие, като се свързах с фирмата, дадох й описание къде се намира излязлото от употреба МПС, тъй като госпожа Г. каза, че не може сама да премести автомобила.

         Към настоящият момент автомобила се намира на площадка за временно съхранение към фирма „Транс инс” в кв. „Победа”.

         Фирмата има договор с общината, притежава разрешително за дейности с отпадъци и именно по тази причина съдействах на госпожа Г. автомобила да бъде преместен там. Тя присъства на това преместване, което беше на 31.10.2008 г. рано сутринта.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Нямам повече въпроси.

 

         На въпроси на ПЪЛНОМОЩНИКА Г.: Това е площадка за временно съхранение на излезли от употреба МПС. По смисъла на законодателството излезлите от употреба МПС се съхраняват 3 месеца на площадка за временно съхранение, след това задължително се разкомплектоват за оползотворяване на отделните части.

         Ставало е въпрос за съхраняване. Процедурата е такава, каквато я описах по-горе.

         ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Това не ми беше обяснено на място. Според мен не е изяснено какво просто се случва. Нямам въпроси към госпожата.

         Поради липса на други въпроси от страните, съдът приключи разпита на свидетелката Николова.

         В залата бе въведен свидетеля Кънчев и съдът пристъпи към разпит на свидетеля.

         СВИДЕТЕЛЯТ К: Работя като старши инспектор в отдел „Екология” към община Бургас. Аз съм съставител на акта от 10.10.2008 г. и съм участвал във всички проверки във връзка с този автомобил.

На въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ Р:

СВИДЕТЕЛЯТ К:

В първата проверка съм присъствал, тази на 29.07.08 г., и е извършена по сигнал на граждани за МПС, което е паркирано на ул. „Силистра” № 1. При проверката установих, че няма стикер на автомобила, който да доказва че са извършвани годишни прегледи през последните две години, че номера на автомобила е стар, не е сменен и след срока за подмяна на номерата. В протокола е отбелязано, че е в лошо състояние и гумите му са спукани. На него ден беше залепен стикер на предното стъкло за неговото премахване в 14-дневен срок.

         На 13.08.2008 г. извърших повторна проверка и установих, че автомобила не е премахнат и стикера не е премахнат.

         След това беше извършена проверка за установяване на собственика на автомобила. След получаване на справка от КАТ съставихме акт за собственика на автомобила.

         Това, че е минало повече от 14 дни от момента на поставяне на стикера от 29.07.08 г. до момента на съставяне на акта се дължи на това, че колата не е преместена и стикера стои. Беше нужно да се установи собствеността на МПС.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Нямам повече въпроси.

 

         ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Твърдя, че стикер на колата нямаше, тъй като всеки ден минавам покрай нея. Считам, че тези свидетелски показания са неверни.

         СВИДЕТЕЛЯТ К: При проверката установих, че няма стикер залепен на предното стъкло за годишен преглед през последните 2 години.

         Не мога да гадая кога колата е спряна от движение, нито мога да задължа някой да си слага или да не си слага стикери.

         Установил съм, че няма стикер, че номера е стар.

 

         ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Нямам повече въпроси.

         Поради липса на други въпроси от страните, съдът приключи разпита на свидетеля К.

 

         ПЪЛНОМОЩНИК Г.: Държа да се извърши оглед на МПС от вещо лице, тъй като считам, че все още съществува по същия начин, както съм го оставила.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Ще бъде неотносима такава експертиза, тъй като ще се установят обстоятелства към настоящия момент, а не към датата на издаване на заповедта и констативния протокол.

 

         Съдът по доказателственото искане намира, че следва да уважи същото, като доказателствената му сила ще бъде преценена с крайния съдебен акт на съда, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършването на съдебна авто-техническа експертиза, която да се извърши от вещото лице Н. Р, след внасяне на депозит от жалбоподателя за извършването й по сметка на Административен съд - Бургас в седмодневен срок считано от днес, чийто размер съдът ОПРЕДЕЛЯ на 250 лв.

         Вещото лице, да извърши оглед на процесното МПС, находящо се на площадката за временно съхраняване на ИУМПС, стопанисвана от фирма „Транс инс”, в кв. „Победа”, и да отговори дали състоянието му съответства на това, описано в констативен протокол № 61 от 20.09.2008 г. на община Бургас, находящ се лист 6 от доказателствата по делото.

         За извършване на проверката вещото лице да уведоми страните по делото, които да присъстват на проверката при желание от тяхна страна.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 30.03.2008 г. - 14,00 ч., за която дата и час страните редовно уведомени в днешно съдебно заседание.

         ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице след внасяне на определения депозит от жалбоподателя.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: