О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1550                         от 04.07.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на четвърти юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1681 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба от И.Г.И. ЕГН ********** с адрес ***, чрез адв. Д. Н. със съдебен адрес *** против Заповед № 1003/23.04.2018 год. на Заместник-кмет „Строителство, Инвестиции и Регионално развитие“ при Община Бургас. Жалбата е депозирана чрез административния орган с вх. № 94-01-19274/13.06.2018 год. по описа на Община Бургас, като с писмо изх. № 94-01-19274/2/ 27.06.2018 год., оригиналния екземпляр на жалбата, ведно с приложенията към него са изпратени в Административен съд Бургас, където е образувано настоящото производство под № 1681/2018 год. по описа на съда

След извършена служебна проверка, настоящия съдебен състав установи, че с писмо изх. № 94-01-19274/1/18.06.2018 год. на Главен архитект на Община Бургас и Директор на Дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас, до Административен съд Бургас е изпратена жалбата с вх. № 94-01-19274/13.06.2018 год. на И.Г.И. против Заповед № 1003/23.04.2018 год. на Заместник-кмет „Строителство, Инвестиции и Регионално развитие“ при Община Бургас, по повод която жалба е образувано административно дело № 1587/2018 год. по описа на съда.

При така установените факти, съда приема, че по повод една и съща жалба с вх. № 94-01-19274/13.06.2018 год. на И.Г.И. против Заповед № 1003/ 23.04.2018 год. на Заместник-кмет „Строителство, Инвестиции и Регионално развитие“ при Община Бургас са образувани две административни дела - № 1587/2018 год. и № 1681/2018 год. по описа на Административен съд Бургас. Съгласно чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и двете са образувани по повод една и съща жалба от един и същи жалбоподател – И.Г.И., против един и същ индивидуален административен акт - Заповед № 1003/23.04.2018 год. на Заместник-кмет „Строителство, Инвестиции и Регионално развитие“ при Община Бургас. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм. д. № 1587/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 213 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, Административен съд - гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 1681/2018г. с административно дело № 1587/2018г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, за общо разглеждане на жалбата от И.Г.И. ЕГН ********** с адрес ***, чрез адв. Д. Н. със съдебен адрес *** против Заповед № 1003/23.04.2018 год. на Заместник-кмет „Строителство, Инвестиции и Регионално развитие“ при Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1681/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: