О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1496             Година 29.06.2018            град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и девети юни две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1680 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Еко тур 4“ ЕООД, с ЕИК 200211259, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.„Г.С.Раковски“ № 1, офис 6, представлявано от управителя И.С.И. против търг с тайно наддаване проведен на 20.06.2018г. по изпълнително дело № 20130001270/2013г.. С жалбата се прави искане да бъде отменен търга. 

Съгласно чл.130, ал.4 от АПК, приложим по силата на § 2 от ДР на ДОПК, ако намери, че делото не му е подведомствено, съдът го изпраща на надлежния орган, като разпореждането или определението могат да се обжалват с частна жалба от страните и от органа, на който делото е изпратено.

Настоящото дело не е подведомствено на съда, тъй като в случая се жали извършена продажба чрез търг, като жалбата подлежи на разглеждане от директора на компетентната териториална дирекция, съгласно чл.266, ал.1 от ДОПК, във връзка с чл.256, ал.2 от ДОПК. Директорът се произнася с решение, което подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно чл.268, ал.1 от ДОПК. Ето защо, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и изпратена на директора на ТД на НАП Бургас за произнасяне, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Еко тур 4“ ЕООД, с ЕИК 200211259, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.„Г.С.Раковски“ № 1, офис 6, представлявано от управителя И.С.И. против търг с тайно наддаване проведен на 20.06.2018г. по изпълнително дело № 20130001270/2013г..

ИЗПРАЩА жалбата на директора на ТД на НАП Бургас, за произнасяне.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1680/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който делото се изпраща.

 

СЪДИЯ: