ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 30.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1680 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БМФ порт Бургас” ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат Б. и адвокат Т., с пълномощно по л.259 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнение на заключението на вещото лице на 18.09.2015 година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с допълнението към заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Г., което е със снета самоличност по делото от предходното съдебно заседание и предупредено за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм заключението си допълнено със скица към него, които поддържам.

 

АДВОКАТ Т.: Искам да обърна внимание, че отговора на втори въпрос и следващите са съвсем еднакви с първото заключение. Нямаме въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно отговора на въпрос 1 от допълнението към заключението има леко разминаване в самия отговор. В първото заключение се споменава в отговора, че процесните имоти попадат в строителните граници, а в отговор на въпроса в допълнението на заключението се говори, че имотите обект на процесния така, както са изброени, не са част от определен квартал. Въпросът ми е следва ли да се разбира, че по отделните райони, очертани с прекъснати четири, не са част от ПУП на централна градска част или най-близкия приморски парк?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Бяха ми предоставени материалите в графичен вид от градоустройствените планове, които касаят застрояването на тези територии Възраждане и Централна градска част, като считам, че процесните имоти са извън тези територии.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В тази връзка, в предходното съдебно заседание стана ясно, че сте изследвали общия градоустройствен план и вие потвърдихте, че на този план на града с определен контур са отбелязани строителните граници на града съгласно този общ устройствен план. Въпросът ми е означава ли, че тези четири територии са извън този контур на този общ план на строителните граници? Въпросът е тези четири територии извън ПУП на райони Централна градска част и Възраждане ли са, т.е. извън контура, който го има на легендата на ПУП-а, или остават в него?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: От представената линия по скицата, неразделна част от заключението ми - най-долу в дясно, където е извадка от общия устройствен план, че с контур е обозначена територията, която обхваща ПУП-а, която обхваща и пристанището. Отбелязано е с прекъсната червена линия и е отразена като строителни граници.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Б.: Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Т.: Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Г. е изпълнило поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Г. заедно с допълнението към него от 18.09.2015г. и скицата, като неразделна негова част, с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице Г. в размер на 630 лева, платими от внесения на депозит (300 лв. - л.268, т.І и 330 лв. - л. 804, т. ІІІ ).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за сумата от 630 лева.

 

АДВОКАТ Б.: Няма сочим други доказателства. Да се приключи събирането им. Представям списък за разноските.

 

АДВОКАТ Т.: Няма сочим други доказателства. Да се приключи събирането им. Претендираме направените разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Уважаеми г-н съдия, видно от приложената заповед на кмета на община Бургас, териториите в които се предоставят услугите по почистване, сметосъбиране, сметоизвозване са териториите за обществено ползване и са тези които попадат в строителните граници на гр.Бургас, кварталите и населените места. Предвид липсата на легална дефиниция на строителни граници,  считаме, че основния въпрос е какво е имал  кмета  на община Бургас предвид при посочване на строителни граници. Би следвало административният орган създавайки материални предпоставки за извършване на услуга и претендирането за заплащане за нея от правните субекти по недвусмислен начин, най-малко заради принципа на правната сигурност, да конкретизира ясно и точно какви кои са териториите на които ще се осъществяват тези услуги и няма как по тълкувателен път да определим това. Неясно и недвусмислено е определена тази територия и само на това основание считам, че претендираната сума за ТБО е недължима.

На второ място по никакъв начин не бе установено по делото, че въобще от ответника се предоставя такава услуга на процесните територии. Имаше разпитани свидетели, с които не се установи по никакъв начин, че „Титан Бургас” е наета от административния орган по договор да извършва тези услуги на териториите. Да, бяха представени и пътни листове, но липсва договор, с който „Титан Бургас” да е наета от община Бургас.

Предвид изложеното и изразеното становище в жалбата, както и съображения, които ще изложим в писмен вид, в указан от Вас срок, моля да уважите жалбата и отмените акта за установяване на задължения по декларация.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам изразеното становище от адвокат Б., като искам да добавя, че за да бъде една територия част от строителните граници, следва да бъде урбанизирана територия, а съгласно чл. 7 от ЗУТ, териториите за транспорт не са урбанизирани, като само територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон. Това са територии на транспорта, които са терени със самостоятелен режим и същите не са част от гр. Бургас и са извън обхвата на заповедта на кмета на община Бургас. Строителните граници се определят от ПУП-а, а не от общия устройствен план. Какво е записано в легендата, не прави верен факта, че пристанище Бургас се намира в строителните граници на община Бургас. От заключението на вещото лице се установи, че седем от имотите не попадат на територията на гр. Бургас, извън плана са, а от представените доказателства е видно че на територията на община Бургас не се правят планове и не се извършват административни процедури относно строителство и други, които да се администрират от община Бургас. Това се извършва от друг специален орган - Министерство на транспорта. Всички процесни територии не попадат в границите на община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н съдия, моля да потвърдите законосъобразния акт, като по същество ще представя писмени бележки с копие за ответната страна.

Моля да ми бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар и моля  в случай на присъждане, размерът да бъде съобразен с Наредбата за минималните размери на адвокатските хонорари.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните 7-дневен срок за представяне на писмени защити по съществото на спора.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:14часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: