ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 13.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1680 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „БМФ порт Бургас” ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат Б. и адвокат Т., с пълномощно по л.259 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С определение №893/16.04.2015година съдът е допуснал събирането на гласни доказателства.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Г. от 30.04.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Г., като снема самоличността му, както следва:

 

Х.Г.Г. – 61години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение със скица към него, които поддържам.

 

АДВОКАТ Б.: Относно отговор на въпрос 3, давате граници, искам да уточните, дали това са границите за цялото пристанище, или са само за концесионната площ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Проследил съм по скица от АГКК  проследил имотите и на база на тези имоти съм изброил границите. От тези имоти, които съм описал в концесионната територия попадат част от тях, но в момента конкретно не мога да ги посоча.

Уточнявам, че в отговор на въпрос 3, стр. 8 от заключението ми под границите на пристанището съм имал предвид изцяло Пристанище Бургас, като в тази връзка и с оглед въпроса на жалбоподателя уточнявам, че част от имотите, които попадат в параметрите на границите посочени от мен в заключението ми са и част от концесионната територия, но има и такива имоти които не са в тази територия.

 

АДВОКАТ Б.: Имам още един уточняващ въпрос относно отговор на въпрос 5 на последната страница от заключението: Можете ли да кажете по кой план е предвидено част от поземлените имоти на пристанище Бургас да граничат с имоти за обществено ползване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това е действащия Общ устройствен план на гр. Бургас.

 

АДВОКАТ Б.: Можете ли да кажете на място какви са границите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: При извършения оглед на място освен границите с морето, в съседство има и други имоти, като с някои от тях жалбоподателя е изградил ограда.

 

АДВОКАТ Б.: Относно отговор на въпрос 1, попадат ли концесионните площи в границите на Подробния градоустройствен план, Вие отговаряте, че те попадат в строителните граници, защо?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Уточнявам, че няма термин Подробен градоустройствен план на община, затова съм посочил че имотът попада в строителните граници.

 

АДВОКАТ Т.: Какво разбирате под строителни граници и имали дефиниция за „строителни граници“?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Използвам този термин на база  материалите използвани от ПУП. Няма легална дефиниция за „строителни граници“.

 

АДВОКАТ Т.: Като няма дефиниция за строителни граници, защо тогава използвате този термин?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Използвам този термин, защото са обозначени строителните граници в документите на ПУП.

При положение, че действа устройствен план и той има посочени граници и обозначени като строителни, как мога да не ги приема.

 

АДВОКАТ Т.: Следва ли да разбирам, че под строителни граници вие разбирате границите по Общия градоустройствен план?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Заявявам, че не съвпадат границите на Общия градоустройствен план със строителните граници. Общия градоустройствен план включва освен строителните граници и земеделски земи и други територии.

 

АДВОКАТ Т.: С оглед на вашето заключение и че няма легално определение на строителни граници, може ли да отговорите на първи въпрос: Попадат ли поземлените имоти, предмет на обжалвания акт в границите на Подробния градоустройствен план на град Бургас?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В момента на така конкретизирания въпрос не мога да отговоря и моля за възможност в указан от съда срок да представя допълнение на заключението към въпрос 1.

 

АДВОКАТ Т.: Правя уточнение на първия ни въпрос, който да се счита: Попадат ли поземлените имоти, предмет на обжалвания акт в границите на Подробния градоустройствен план на град Бургас?. Моля също така вещото лице да представи по-голяма по формат скица, тъй като от представената към заключението не можем да видим точно концесионните територии с граничещите за обществено ползване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

Във връзка направеното изявление в днешното съдебно заседание от вещото лице съдът счита, че следва да се му се предостави възможност да представи в цялост заключението си, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА в днешното съдебно заседание заключението на вещото лице Г.;

ДАВА възможност на вещото лице да представи в цялост заключението си.

УВЕЛИЧАВА депозита за допуснатата съдебно-техническа експертиза от 300 лв. на 630 лева;

УКАЗВА на жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, че следва да представи по делото документ за внесена по сметка на Административен съд Бургас сума от 330 лева за допусната експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се разпитат водените от нас свидетели, които се намират извън съдебната зала.

 

АДВОКАТ Б. И АДВОКАТ Т.: Да се разпитат свидетелите.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на водените свидетели. Свидетелите бяха въведени в съдебната зала. Снема самоличността на свидетелите, като ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

 

Г.М.С.-г., работя в Община Бургас;

 

М.В.К.-г., работя в Консорциум „Титан Бургас”;

Двамата български граждани, неосъждани. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Свидетелката С. бе изведена от съдебната зала.

Съдът преминава към разпит на свидетелят К..

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Работя като ръководител в отдел „Административен” при Консорциум Титан Бургас вече пет-шест години.

Търговски отношения имаме сключен договор с пристанище Бургас, но договорът е сключен с дъщерна фирма на Титан Бургас и тя всъщност малко в страни от Титан Бургас.

Консорциум Титан Бургас няма отношение с дружеството-жалбоподател.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Извършвани ли са дейности, които касаят „БМФ порт Бургас” ЕАД и описани ли са те в документи и в пътните листи за 2012година, 2013година и 2014 година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Има пътни листи за всеки един ден, не само за 2012г.,13г. и 14 година. Тези пътни листи влизат в протоколи, а тези протоколи са по териториални дирекции и е описано какви дейности извършва фирмата - сметоизвозване, метене ръчно и машинно и т.н. 

Аз доколкото знам територията на „БМФ порт Бургас” ЕАД е позиционирана в ТД „Приморие” - централна градска част и ние обслужваме ежедневно тази територия. Вътре в територията на Пристанище Бургас не се влиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оборки правят ли се в града?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да правят се оборки в града?

 

ЮРИСКОНСУЛТ  М.: Северната промишлена зона към коя ТД попада?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Северната промишлена зона попада към ТД „Освобождение”.

 

АДВОКАТ Б.: На територията на пристанището не се влиза, а извън нея какви дейности се извършват?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: През летния сезон ежедневно се извършва миене и метене около пристанището.

 

АДВОКАТ Б.: Цялата северна граница е жп линия, там метете и миете ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ние мием и метем всички улици в града. В тази група не попада ж.п. линията.

 

АДВОКАТ Т.: В северна промишлена зона какви дейности извършвате?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В северната промишлена зона извършваме  машинно метене и оборки. Покрай езерната улица всичко се почиства без ограничение.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят К. бе ОСВОБОДЕН и напусна съдебната зала.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката С., която беше въведена в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Работя като главен експерт в „Управление на отпадъците” при община Бургас от шест години.

В периодът от 2012 година до 2014година община Бургас осъществява контрол на територията на „БМФ Бургас”, като сметосъбирането не се извършва от община Бургас. „БМФ Бургас” има сключен договор с друга фирма, която извършва тези дейности по сметосъбиране и сметоизвозване. Дейностите, които се извършат около  имотите на дружеството-жалбоподател е миене, метене и оборки, ръчно почистване на отпадъци. Това важи и за периодът от 2012 до 2014година.

Вътре в самата територия община Бургас не извършва никаква дейност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Как се контролира фирмата-изпълнител която извършва дейностите по почистване?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Фирмата-изпълнител представя протоколи на всеки 15 дни. Всички коли са с Джи пи ес системи и ги следим къде се движат и съответно се правят проверки от мен и представител на фирмата. Правят се обиколки из града за да се види къде се почиства и къде не. Ако е представено нещо което не е извършено, то неизвършеното се зачерква в протокола. Прави се проверка с Джи пи ес и се зачерква, ако не е извършено даденото мероприятие. При ръчното почистване си има контрольор.

 

АДВОКАТ Т.: До къде извършват почистването около пристанище Бургас фирмата-изпълнител?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Почистването се извършва на всички асфалтирани улици около пристанище Бургас, което се прави от община Бургас, чрез фирмата-изпълнител, с която има сключен договор.

 

АДВОКАТ Т.: До къде се извършва почистването в Северната промишлена зона?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Това е зона с улици клас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              С, които фирмата-изпълнител е задължена по договор да мие веднъж в месеца. Клас С са всички останали асфалтирани улици, които не са в списъка от договора, който е сключен с община Бургас. Клас А са улиците в централна градска част.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят беше освободен и напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ Т.: С оглед представянето на декларациите от ответника, заявявам че това са декларации така както са представени от нас на ответника, но в тях липсва информацията, която следва да бъде нанесена служебно от общината, която се попълва от техническата им служба. Предвид на това не считаме, че тези декларации допълват изцяло преписката и моля да задължите община Бургас да представи служебно попълнените декларации с всички реквизити.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има различни практики в различните общини и конкретно за община Бургас се иска съдействие на съответното техническо лице, ако има съмнение за принадлежността на имота за съответна зона, тъй като така наречената „служебна заверка” касае зонирането на имота, с оглед на което се оформя един коефициент от приложение 2 от ЗМДТ, който участва във формирането на данъчната оценка. Този коефициент няма значение за определяне на такса битови отпадъци. Заявявам, че това което съм представил по делото са единствените декларации и няма такива със служебна заверка. Служебно ми е известно и всеки може да се запознае с ПУП и че територията попада в строителните граници.

 

АДВОКАТ Т.: Моля ли за възможност с писмена молба в указан от съда срок да конкретизираме доказателственото искане за допълване на делото с доказателствен материал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания към момента. Не се противопоставям на искането да се даде възможност на другата страна да сочи доказателства.

С оглед изложеното от представителите на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи молба, с която да конкретизира доказателственото си искане, с препис за другата страна;

Уведомява страните, че при липса на искане по доказателства съдът ще се произнесе по жалбата, като съобрази събраните до момента доказателства.

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА открито съдебно заседание за 30.09.2015година от 13.45 часа, за която дата и час страните и Вещото лице Г. уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: