ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 25.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1680 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „БМФ порт Бургас” ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат Б. и адвокат Т., с пълномощно по л.252 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заявление от инж. М. Г. от 16.02.2015 година, с искане да бъде заменена, тъй като поставената задача не е в нейната компетентност.

С Определение №432/17.02.2015 година съдът е заменил вещото лице М. Г. с вещото лице Х.Г.;

 

Постъпили са от ответника, с молба вх.№9528/13.12.2014година, изисканите документи находящи се от л.270 до л.762 от делото.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: За изготвяне на заключението ще ми е необходимо време, тъй като трябва да се направят справки в Община Бургас, за което моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред всички канцеларии в Община Бургас, включително в кадастралните и архитектурните, във връзка със снабдяване с документи, необходими за изпълнение на поставените задачи по съдебно-техническата експертиза.

 

АДВОКАТ Б.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си. Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание.

Да се приемат представените от ответника доказателства с писмо входящ № 9528 от 13.12.2014година.

 

АДВОКАТ Т.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си. Да се приемат представените от ответника документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се приемат представените от нас доказателства по делото. Това са всички декларации, които се съдържат при нас и са представени по делото.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№9528/13.12.2014година от ответника документи, като писмени доказателства по делото;

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на вещото лице Х.Г., което да му послужи пред Община Бургас за снабдяване с необходимите справки и документи за изготвяне на заключението по допуснатата съдебно техническа експертиза, след представяне на доказателство за внесена държавна такса в размер на 5лева по сметка на Административен съд Бургас.

 

 

За събиране на доказателства съдът и изготвяне заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 13.05.2015година от 13.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Вещото лице Х.Г. уведомен от съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: