ПРОТОКОЛ

 

                                              

Година 2014, 26.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1680 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БМФ порт Бургас” ЕАД, редовно призован, се представлява от главен адвокат Б., с пълномощно по л.252 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба „БМФ порт Бургас”ЕАД против Акт за установяване на задължение по декларация №70-00-2742/5/12.06.2014година на главен експерт при Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с решение № 70-00-2472/12/17.07.2014година на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас. Оспорва се дължимостта на задълженията за ТБО за услугите поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, за периода 2012г., 2013г. и 2014г., като за услугите сметосъбиране, сметоизвозване и сметоползване обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, жалбоподателят е освободен от задълженията за ТБО.

Иска се отмяна на оспорения Акт за установяване на задължение по декларация, като незаконосъобразен.

След анализ на документите приложени по административната преписка, съдът констатира, че административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от АПК, като в случая не е представено заверено копие от цялата административна преписка, послужила при постановяване на оспорения административен акт.

В случая се оспорва АУЗД, потвърден с решение, с който са установени задължения за такса битови отпадъци за недвижими имоти по конкретно посочени декларации, цитирани със съответните номера, както в АУЗД, така и в потвърждаващото го решение. В изпратената административна преписка въпросните декларации не са приложени, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника по оспорване – директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, в 14-дневен срок от днес да представи за прилагане по делото на заверени копия от цитираните в АУЗД и решението декларации със съответните входящи номера ведно с приложените към тези декларации писмени документи, удостоверяващи правата на жалбоподателя върху декларираните недвижими имоти.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че административният орган трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч. и реалното предоставяне на всяка една от услугите по отделно, вкл. и за услугите поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в периода 2012г., 2013г. и 2014г., за което е начислена ТБО за 2012г., 2013г. и 2014г.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по разпределената ни доказателствена тежест.

Имам доказателствени искания за съдебно-техническа експертиза и разпит на трима свидетели, които ще установяват как е организирано почистването на концесионната площ и как е организиран пропускателния режим на пристанище Бургас. Представям молба с доказателствени искания, с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. По така направените доказателствени искания, ще отговоря, че в интерес на справедливостта следва да бъдат допуснати въпросите по СТЕ, с оглед на това че решението ще бъде обжалвано на по-горна инстанция, не зависимо от коя страна. Относно свидетелските показания,  доколкото настоящото производство е по ДОПК и  този кодекс точно определя в кои случаи могат да бъдат допуснати такива показания и какво може да се доказва с тях, считам искането за неоснователно. Считам, че за фактите, които искат да се установяват със свидетелските показания, те са недопустими.

Не се противопоставям да се приеме за безспорно и не твърдя, че община Бургас извършва услугата конкретно на територията на пристанището. Няма нормативно изискване Община Бургас да предлага такава услуга - поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, за периода 2012г., 2013г. и 2014г.

 

АДВОКАТ Б.: Предвид изразеното становище от процесуалния представител на ответника, оттегляме искането за разпит на свидетели, след като представителя на общината заяви, че не предоставя тази услуга на концесната територия. Моля този факт да се приеме за безспорен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тази услуга се осъществява от „Титан Бургас” и нямаме информация, къде те извършват услуги, къде изпращат служители. Община Бургас няма задължението да осъществява тази дейност в имота собственост на „БМФ порт Бургас” ЕАД.

 

Съдът като съобрази заявеното от представителите на страните и в изпълнение нормата на чл.146, ал.1, т.3 и т.4 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорен и ненуждаещ се от доказване по делото факта, че на концесионната територия сметопочистването се осъществява от „БМФ порт Бургас” ЕАД, вкл. и в периода 2012г., 2013г. и 2014г.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам възражения по приетото за безспорно от съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения по приетия за безспорен факт.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото;

 

ДОПУСКА извършването на съдебно техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по настоящото производство, извърши проверка в УТС при община Бургас и извърши оглед на място в присъствието на представители и на двете страни, да отговори на въпросите поставени в нарочна молба от адвокат Вавова, представена в днешното съдебно заседание;

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представено по делото съответно доказателство за внасянето.

 

Вещото лице по допуснатата експертиза ще бъде определено в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита в дадения срок, съдът ще приеме, че не се поддържа това доказателствено искане и производството ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 25.02.2015 година от 13.15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

Да се докладва делото в закрито задание за определяне на вещо лице след представяне на документ за внесен депозит, което да се призове, като в призовката се отрази, че следва да бъде спазен срокът за представяне на заключението по делото в съда 7-дни преди датата на съдебното заседание.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.24часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: