ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1680 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Черноморско злато АД, редовно призован, представлява се от адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Началник на Митница Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Черноморско злато” АД против Решение № 0419-10/26.02.2013 г. на Началник Митница Бургас, потвърдено с Решение № 214/13.05.2013 г. на Директор Агенция Митници.

 

АДВ. С.: Поддържаме изцяло жалбата. Моля да бъдат приети като доказателствата представените към искането за възстановяване за прихващане писмени документи като писмени доказателства по делото. Нямам искания за събиране на допълнителни писмени доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за изцяло неоснователна. Моля да бъдат приети представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото. Други доказателства няма да соча.

Съдът като взе предвид изразеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че за заявените от него в жалбата твърдения и обстоятелства, а именно относно твърдяната незаконосъобразност на оспореното решение не ангажира доказателства различни от административната преписка, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства, в т.ч. и посредством искане за допускане на съдебни експертизи, с които да потвърди заявените в жалбата факти и обстоятелства.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: