О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас 07.08.2012г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на седми август през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. №1680 по описа на АС-Бургас за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Кмета на Община Созопол с адрес гр. Созопол, пл. “Хан Крум” №2 против решение № КЗЗ-16 от 12.07.2012г., т.42 на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните, с което е отменено предходно решение на Комимисията №КЗЗ-05 от 22.03..2012г., т.15.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 АПК Делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт, а когато то е в чужбина - от Административния съд - град София.

В настоящия случай се касае за колективен орган при Министерство на земеделието, чието седалище се намира в гр. София.

Наред с това в разпоредбата на чл.40 от ЗОЗЗ подробно е описана материалната компетентност на самата комисия, сред въпросите подлежащи на решаване от която са и тези за промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на обекти при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план или парцеларен план.

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗОЗЗ Решенията за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и отказът за издаване на решение могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Настоящият случай безспорно попада в цитираната хипотеза.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и е длъжен, като я констатира, да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Върховен административен съд.

Наред с това в съответствие с разпоредбата на чл.134, ал.2 АПК, според която Възражение за местна неподсъдност на делото може да се прави най-късно в първото заседание пред първата инстанция и да се повдига служебно от съда, произнасянето за подсъдност на спора пред административните съдилища в гр. София от настоящия съдебен състав на Административен съд Бургас е също своевременно и допустимо.

Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на Върховен административен съд. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1680 от 2012 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховен административен съд. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: