ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

   267       /      17.02.2017 година, гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, деветнадесети състав, седемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                    2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева касационно административно дело № 167 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по касационна жалба на директора на Регионална дирекция гр. Бургас при Комисия за защита на потребителите, против решение № 1878 от 12.12.2016г., постановено по нахд № 4246/2016г.  по описа на Бургаския районен съд, с което е отменено издаденото от него наказателно постановление № 41361/12.05.2016г. 

Съдът констатира, че касационната жалба е подадена от страна с правен интерес от оспорването, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но след законоустановения срок, поради което е недопустима:

 Видно от приложеното съобщение (л.58 от АНД № 4246/2016г. на БРС) решение № 1878 от 12.12.2016г., постановено по нахд № 41361/2016г.  по описа на Бургаския районен съд е връчено на 16.12.2016г., срещу подпис, на юрисконсулт в Комисия за защита на потребителите  Бургас.

Съгласно по чл.211, ал.1 от АПК срокът за обжалване на така съобщеното решение е 14 дни и изтича на 30.12.2016г.-петък, присъствен ден.

Касационна жалба срещу решението на БРС с изх.№Б-00-516 от 16.12.2016г.  на КПП-РД Бургас е  постъпила в БРС на 11.01.2017г., Върху разписката от пощенския оператор, чрез който е изпратена касационната жалба (л.14 от делото) е посочено, че пратката е подадена на 10.01 След дадени от съда указания с оглед установяване датата на изпращане на касационната жалба от Булпост Бургас е изпратено писмо вх. № 1340/10/02.2017г., от което се установява, че пратката с жалбата е приета в офис на Булпост Бургас на 10.01.2017г. При така установените факти,  касационната жалба е просрочена, като е подадена десет дни след последния ден от течението на срока за обжалване.

С оглед изложеното настоящият състав счита, че касационната жалба е недопустима, като просрочена, и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, Административен съд, гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на директора на Регионална дирекция гр. Бургас при Комисия за защита на потребителите, против решение № 1878 от 12.12.2016г., постановено по нахд № 4246/2016г.  по описа на Бургаския районен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №167/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      

    

 ЧЛЕНОВЕ: