Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

   642      /03.04.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети март две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тони Петрова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 167/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е касационна жалба, подадена от процесуален представител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) против решение № 175/17.11.2014 година по н.а.х.д. № 467/2014 година на Районен съд – Царево (РС), с което е отменено наказателно постановление № 02-034/09.07.2014 година на началник на отдел „Рибарство и контрол“ – Бургас в ИАРА (НП).

С НП, на Светлозар П.П., като собственик на риболовен кораб „Пр - 560“, за нарушение на чл. 20 ал.1  от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), на основание чл. 61 ал.2 от ЗРА, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600 лева. 

Касаторът оспорва решението с аргументи, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, а извършването на нарушение е доказано пред РС.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответната надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП П., като собственик на риболовен кораб „Пр - 560“, е наказан за това, че при проверка на риболовния дневник на кораба, извършена на 16.06.2014 година, е установено, че страница № 714066 от 27.08.2013 година е попълнена, но няма предаден екземпляр от нея в ИАРА.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че по нормата от ЗРА, по която е ангажирана отговорността на С. П., отговорно може да е само юридическо лице или едноличен търговец. Неприложимостта на текста от ЗРА спрямо физически лица е обусловила отмяната на НП.

Решението е законосъобразно.

Съгласно чл. 20 ал.1 от ЗРА, лицата, придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, са длъжни да попълват риболовния дневник при всяко излизане на вода, освен в случаите по чл. 19, ал. 8. Попълнената декларация за произход се предава на длъжностните лица в ИАРА в срок до 48 часа след акостирането на брега.

Според чл. 61 от ЗРА, едноличен търговец или юридическо лице, което не представи за проверка риболовния дневник, дневника на продажбите и дневника за първа продажба в нарушение на чл. 19, ал. 7, чл. 27, т. 5 или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв. Наказанието по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави декларация за произход в нарушение на чл. 20, ал. 1 и чл. 27, т. 4.

От цитираните текстове се установява, че субект на отговорността по чл. 61 ал.2 от ЗРА – за нарушение на чл. 20 ал.1 от ЗРА - може да е само едноличен търговец или юридическо лице, но не и физическо лице, какъвто е наказания С. П.. Некоректната правна квалификация на нарушението обуславя незаконосъобразност на НП. Основателно РС е приел, че е недопустимо разширително тълкуване на административнонаказателните норми и е отменил НП на това основание.

Настоящият касационен състав констатира, че за нарушението, описано в обстоятелствената част на НП, е предвиден отделен състав в ЗРА.

Съгласно чл. 88а ал.2 от ЗРА, физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лева. Вместо да квалифицира деянието по този състав, обаче, наказващият орган е възприел като основание за реализиране на административнонаказателната отговорност на С. П. неприложимата норма на чл. 61 ал.2 от ЗРА.

Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175/17.11.2014 година по н.а.х.д. № 467/2014 година на Районен съд – Царево.

 

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: