Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1347             23.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 167 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас против Решение № 406/18.11.2011г., постановено по НАХД № 582/2011г. на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 936/05.10.2010г. на Директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите във връзка с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС на ”Теодан” ЕООД, ЕИК *** е наложена  имуществена санкция от 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради неправилни изводи на районния съд, като потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – ”Теодан” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. *** и адрес за призоваване гр. ***, представлявано от Ж.Д.С. - управител,  чрез процесуалния си представител адв. Д. Т.а, РАК, пледира за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното съдебно решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като иска от съда да отмени обжалваното решение, тъй като не са налице процесуални нарушения в административнонаказателното производство.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Настоящият съдебен състав приема, че касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК, тъй като липсват данни кога оспореното решение е било обявено на касатора; от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на ”Теодан” ЕООД против наказателно постановление № 936/05.10.2010г. на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал. 2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите във връзка с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС на ”Теодан” ЕООД, ЕИК *** е наложена  имуществена санкция от 500 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са допуснати нарушения на процесуалните правила – въпреки фактическата обстановка, установена безспорно по делото, съдът е констатирал, че в хода на административно-наказателното производство е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а именно: налице е пълна неяснота досежно волята на АНО по отношение на това какво нарушение е приел за извършено от санкционираното дружество, съответно за какво нарушение е наложена санкцията. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира за неоснователно възражението на касатора, съгласно което не е налице толкова съществено нарушение на процесуалните правила, които да опорочат обжалваното НП и до обосноват неговата отмяна. Този състав счита, че правото на защита на търговското дружество е нарушено, така както е посочил и районния съд,  тъй като с АУАН санкционираното юридическо лице е било привлечено към административнонаказателна отговорност за нарушение, покриващо от обективна страна състава на нарушение по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Такова нарушение от фактическа, а и от правна страна е описано и в НП. В същото време обаче с НП е наложена санкция за друго нарушение – по чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, което покрива фактически състав, различен от описания в АУАН и НП. От обективна страна нормата на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС изисква деецът да не е издал касов бон. Такива факти не са изложени нито в АУАН, нито в НП. За какво нарушение е наказан жалбоподателят, от наказателното постановление не е ясно – за неиздаване на касова бележка или за неспазване реда за отчитане на фискалното устройство.

Действително, нормата на чл. 57 от ЗАНН не съдържа изискване като задължителен реквизит да е посочено правното основание, на основа на което се налага санкцията. Следва изрично да се отбележи обаче, че административнонаказващия орган сам се е поставил в хипотеза да издаде НП, което е противоречиво и което не дава възможност на нарушителя да разбере в какво точно се изразява незаконосъобразното му поведение, като е посочил некоректна правна норма. Тъй като именно последната – чл. 185 от ЗДДС определя изрично размера на наказанието, като не е посочил точната правна норма и не е изложил мотиви във връзка с размера на определената санкция, административният орган е препятствал провеждането на съдебен контрол за законосъобразност, поради което правилно процесното НП е отменено.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 406/18.11.2011г., постановено по НАХД № 582/2011г. на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 936/05.10.2010г. на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал. 2 от Наредба Н-18/ 13.12.2006г. на Министерството на финансите във връзка с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС на ”Теодан” ЕООД, ЕИК *** е наложена  имуществена санкция от 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.