ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 04.03.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ Административен състав

На четвърти март                                              две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова 

административно дело номер 167 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

 МОЛИТЕЛЯТ – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен. За него се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИК – Началник на МП „Нефтопристанище Бургас”, редовно уведомен, представител не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВА: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА искането на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране на предварителното изпълнение на Решение № 1084/13.11.2009г., издадено от Началник на МП „Нефтопристанище”.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете като доказателство анекс № 2 към Банкова гаранция № 9915/01.12.09г., от която е видно, че същата е увеличена до 1 200 000 лв. Моля да постановите спиране.

 

След като прецени твърденията на страните и относимия към искането доказателствен материал, настоящият състав намира за установено от фактическа и правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл.221 от ЗМ когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер. Анализът на цитираната разпоредба обосновава извод, че искането за спиране на предварителното изпълнение е основателно тогава, когато по делото се съдържат доказателства, от които може да се установи по несъмнен начин обезпечаването на публичното задължение. В настоящия случай е безспорно установено, че размерът на представената банкова гаранция от 01.12.2009г. и приложените към нея анекс № 1/11.12.2009 г. и анекс № 2/28.01.2010г. е достатъчен, за да обезпечи държавното вземане, предмет на оспорване в настоящото производство. Поради това, настоящият съдебен състав намира, че гарантираната от закона защита на държавния интерес не би се осуетила от временното преустановяване на изпълнението на процесния административен акт и искането е основателно.

         Мотивиран от това, Административен съд – Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА предварителното изпълнение на решение № 1084/ 13.11.2009г., издадено от началника на МП „Нефтопристанище”.

         Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България за присъстващите в залата и в същия срок от съобщаването за неявилите се страни.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: