ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1679 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при Национален осигурителен институт – гр. София, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА и възражение, постъпило от процесуалния представител на ответника, с което същият възразява делото да бъде гледано от Административен съд – гр. Бургас, а счита, че местно компетентният съд е Административен съд София-град, като излага съображения в подкрепа на тезата си.

 

СЪДЪТ намира възражението за неоснователно, тъй като в случая се касае до регламентирана от специални правила местна подсъдност и същевременно с изрично препращане към нормата на АПК. Вярна е, че Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” няма поделение в гр. Бургас, но този фонд е в системата на НОИ, а отделно от това в разпоредбата на чл. 26 от ЗГВРСНР изрично е указано, че разпореждането по ал. 1-3 на текста се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалното поделение на НОИ. Наред с това съдът отбелязва и обстоятелството, че жалбата вече е била подавана пред Административен съд София-град и този съд е преценил, че не е местно компетентен да се произнесе по нея, поради което е прекратил производството, образувано пред него и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд – гр. Бургас. Настоящият състав на съда по изложените по-горе съображения не е намерил за необходимо да повдига спор за подсъдност с Административен съд София-град именно като е отчел специалните разпоредби на ЗГВРСНР и приложимите такива по силата на препращане от АПК.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на ответника делото да бъде изпратено по подсъдност на Административен съд София-град.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана.

Представена е административната преписка по издаване на обжалваното разпореждане. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите обжалваното разпореждане на Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Моля, също така, да ни присъдите възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: