ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                              град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1679 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите не се явяват, редовно уведомени. За жалбоподателите Т.П., К. П. и М.П. се явява адвокат И.Б..*** се явява адвокат А..

 

Адвокат Б.- Да се даде ход на делото.

Адвокат А.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на С.В.Б., В.А.Б., В.Т.П., Т.К.П., К. Т.П. и М.Т.П., против заповед № РД-16-608/15.07.2014г. на кмета на община Поморие, с която е наредено премахване на част от лятна тераса на обект „Бирария, нощен клуб /временен строеж, ППЗТСУ – чл.120,1995г./, дървена пергола и затворен дървен детски кът” находящ се в УПИ Х-88, кв.39 по плана на гр. Поморие.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Б.- Поддържам жалбата. Представили сме доказателства към жалбата и моля да ги приемете, като твърдим, че същите доказателства сме представили към възраженията ни пред община Поморие и това са доказателства, за които община Поморие в заповедта твърди, че макар и да сме ги представили, такива екземпляри в Община Поморие няма. Ние други доказателства на този етап няма да сочим. Относно дървената пергола, то е част от самия строеж, тази дървена пергола е част от строежа, който представлява ресторант, бирария, нощен клуб и той не е отделен обект. Тази дървена пергола не стъпва върху общинска земя и за нея няма такова твърдение. Тя, общината твърди, че взема част от съседния парцел. Това за което се твърди, че е върху общинска земя е пластмасовия детски кът.

Адвокат А.- От името на община Поморие заявявам, че така депозирана жалба е неоснователна, а постановения административен акт- заповед № РД-16-608/15.07.2014 е законосъобразен и с оглед направените възражения и за установяване действителни ли са представените проекти, строителни книжа, както и как е разположено това строителство, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, въпросите към която ще се посочат с писмена молба в срок определен ми от съда.

Адвокат Б.- Също се присъединявам към искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като ще представя молба със задачи към експертизата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства по опис, приложен на л. 2, 3 и 7 от преписката.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: