ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1679 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателите не се явяват, редовно уведомени. За жалбоподателите Т.П., Константин П. и М.П. се явява адвокат И.Б., надлежно упълномощена.

За ответника - кмет на община Поморие се явява адвокат А., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от „НАЗА ИНВЕСТ” ООД, представлявана от управителя Н. А., с искане да бъде конституирано търговското дружество в настоящото производство като заинтересована страна и искане за спиране на производството по делото.

 

СЪДЪТ връчи на страните молбата на „НАЗА ИНВЕСТ” ООД, за запознаване със съдържанието и́.

 

Адвокат Б. – Считам, че възможността да участват заинтересовани лица в производства по ЗОП е упоменато в чл.131, това е възможно, когато става въпрос за съществуване и одобряване на установени схеми и планове. Именно тогава молителите и заинтересованите страни се определят от административния орган и това става от самия административен орган. В конкретния случай, заповедите, с които се иска премахване на незаконни строежи се предвиждат процедурата в чл.225а от ЗУТ, където процедура касае само нарушителят и административният орган. Предвидено е констативния акт да се връчи на нарушителя и той да даде възражения. Никъде в това производство не участва някакво трето заинтересовано лице и такова не може да участва в производство, което производство започва от администрацията. Това производство, за което говорим, прилича на производство по ЗАНН, където жалбоподателите са нарушители. В случая кмета се явява наказващия орган, който наказва нарушителя. Няма как, кметът трябва да установи дали има нарушение, независимо в чий имот е това нарушение и производството е именно срещу нарушителя. Цялата процедура, така както е описана, касае само и единствено лицето, извършило незаконно строителство. По искането за спиране, ако счетете, че трето заинтересовано лице може да участва, то делото, за което се твърди, че съществува между страните, представлява дело за одобряване или отхвърляне на една заповед, с която се одобрява ПУП в съседния парцел, което няма нищо общо с незаконното строителство – предмет на настоящия спор. Това са две различни процедури. Възможности за спиране по закон същества, когато единият спор е преюдициален. Моля да не уважавате това искане.

Адвокат А. – По направеното искане предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните и съобрази закона, намира искането на „НАЗА ИНВЕСТ” ООД за неоснователно по следните съображения:

В производството по оспорване на заповед, издадена на основание чл.225 от ЗУТ, страни са компетентният административен орган и адресата на административния акт- собственик на строежа. Собственикът на недвижимия имот, върху който е построен незаконният строеж, каквото качество има молителят, не е заинтересовано лице, тъй като заповедта за премахване на строежа не поражда за него права, не създава задължения и не рефлектира негативно в правната му сфера. Ето защо съдът приема, че искането за конституиране е неоснователно и следва да се остави без уважение. Не е налице и сочената от молителя връзка на преюдициалност между настоящото дело и адм.д. №682 по описа за 2014г. на Административен съд Бургас. Законосъобразността на издадената от кмета на община Поморие заповед № РД-16-178/10.03.2014г. не би могла да обуслови изхода от настоящото дело, поради което е ирелевантна за настоящия спор. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: №2412

 

ОСТАВЯ без уважение искането на „НАЗА ИНВЕСТ” ООД за конституиране като заинтересована страна в производството по адм.д. №1679/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „НАЗА ИНВЕСТ” ООД за спиране на производството по адм.д.№1679/2014г. по описа на Административен съд Бургас до приключване на адм.д. №642/2014г. по описа на същия съд.

Определението, с което е отказано конституиране на търговското дружество, може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.

 

Адвокат Б. – Да се даде ход на делото. Заявявам и уточнявам, че името на жалбоподателя е Константин, а не К. и моля да се запише правилно.

Адвокат А. – От името на община Поморие заявявам, че така депозираната жалба е неоснователна. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че постановеното в днешното съдебно заседание определение, с което е оставено без уважение искането на „НАЗА ИНВЕСТ” ООД за конституиране като заинтересована страна по делото, е обжалваемо, намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава, с оглед окончателното определяне на страните по спора. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.03.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: