ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1678 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ       ЕТ ХАЛЕР-В. Д.”, редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Началник на Митница Бургас”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 9/28.04.2014г., издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № 330/11.07.2014г. на директора на Агенция Митници. В проведеното открито съдебно заседание на 21.11.2014г., съдът приключи събирането на доказателства и обяви делото за решаване, след което установи, че по делото не е представен в цялост оспореният административен акт, поради което с определение в закрито заседание на 27.11.2014г. отмени определението за приключване събиране на доказателствата, насрочи днешното съдебно заседание и задължи ответника да представи надлежно заверен екземпляр от оспореното постановление. Такъв беше представен по делото.

 

АДВ. К.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения заверен препис от оспорения административен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Ще ви моля да отмените ППСПДВ като незаконосъобразно. В жабата срещу него сме изложили подробни съображения, които моля да вземете предвид при решаване на делото. Поддържам искането за присъждане на разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Издаденото ППСПДВ е издадено от компетентен орган, постановен е способ за събиране на публични държавни вземания, задължението е определено, даден е срок за плащане, не е платено. Налице е влязъл в сила индивидуален административен акт.

Моля изцяло да потвърдите ППСПДВ № 9/2014 г. на началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: