ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1678 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ       ЕТ ХАЛЕР-Валерий Димитров”, редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Началник на Митница Бургас”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Халер-Валерий Димитров” против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 9/28.04.2014г., издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № 330/11.07.2014г. на директора на Агенция Митници.

 Към делото е приложена административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените писмени доказателства към административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Ще Ви моля да уважите жалбата по съображенията, подробно изложени в нея. Считаме, че атакуваното Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 9/28.04.2014 г., е незаконосъобразно издадено. Подробни съображения сме изложили в жалбата. Моля да се съобразите с тях и да отмените издаденото постановление за принудително събиране на публични държавни вземания. Моля да ни се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че предмет на обжалване в настоящото дело е издаденото постановление за принудително събиране на публични държавни вземания срещу длъжника ЕТ „Халер-Валерий Димитров”. Считам, че издаденото постановление за принудително събиране на публични държавни вземания е способ за събиране на държавни вземания, като са изчерпани всички други възможности. Видно от приложените към административната преписка писмени доказателства, налице е влязло в сила решение на началника на Митница Бургас, което е потвърдено от Върховен административен съд, като в него изрично е определен размера на задължението, длъжника и срокът за доброволно плащане. Считам, че постановлението е издадено в изискуемата от закона форма и срок и като такова, моля да бъде потвърдено.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: