ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1677 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕСТАРТ 2016“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат С.Я., с приложено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Я.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „РЕСТАРТ 2016“ ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-115-0226962/19.06.2017 г. на Директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за продажба на мобилни телефони, находящ се в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І“ № 63 и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам жалбата и моля да допуснете представените с нея писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ход по същество

 

АДВОКАТ Я.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отмените атакуваната с настоящата жалба заповед. Считам, че същата страда от съществени недостатъци, които водят до нейната нищожност, евентуално моля да я отмените като незаконосъобразна. Най-вече искам да обърна внимание на съда на обстоятелството, че заповедта е за затваряне на търговски обект, който се на намира на ул. „Цар Симеон І“,  а актът за установяване на административно нарушение и протоколът за извършена проверка сочат, че проверката е извършена на обект на ул.“Александровска“ № 69. Въз основа на този протокол и този акт е  издадена процесната заповед, което само по себе си означава, че същата страда от съществен порок. Обстойни мотиви във връзка с това дали би следвало да бъде издадена заповед преди да е налице наказателно постановление, което да даде възможност за заплащане на наложената санкция и предотвратяване изпълнението на принудителната административна мярка, каквато възможност е предвидена  в чл. 187, ал. 4 ЗДСС, съм изложила в жалбата, както и други мотиви относно законосъобразността на срока, за който е наложена принудителната административна мярка и дали съответства казусът на закона.

Моля да присъдите на доверителя ми извършените в настоящото производство разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: