ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 01.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1677 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

   

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Николина Алендарова”, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат С.А.В. от Адвокатска колегия гр.Перник, с пълномощно стр.25 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на Митница Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е молба вх. № 3870/24.04.2015 година от адвокат В. - процесуален представител на жалбоподателя, с искане за възобновяване на производството. Към молбата е приложено Решение №562/23.03.2015година по адм.д. №1794/2014година на Административен съд Бургас, ХІ състав, което не е влязло в сила.

 

С определение № 963/27.04.2015 година по адм.д. №963/27.04.2015година на Административен съд Бургас, ХІІ състав производството по делото е възобновено на основание чл.230, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 4616/19.05.2015година от адвокат В. - процесуален представител на жалбоподателя, с искане делото да бъде насрочено за друга дата, поради служебна ангажираност за което са представени към молбата доказателства.

С разпореждане от 25.05.2015година в закрито заседание съдът е оставил искането без уважение.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам изцяло жалбата. Преписката, която сме изпратили е в цялост. Моля да се приеме. Нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата документи, тези по административната преписка и представените в предходното съдебно заседание от жалбоподателя документи, като писмени доказателства по делото;

 

ПРИЛАГА за сведение решение №562/23.03.2015година по адм.д.№1794/2014година на Административен съд Бургас, ХІ състав;

 

АДВОКАТ В.:Моля да се приключи делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Също считам, че делото е изяснено и моля да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите изцяло жалбата и отмените решението на директора на Агенция „Митници” и постановите, решение с което да задължите ответника да анулира процесното ЕАД и съответно бъдат върнати заплатените митни сборове от доверителката ми.

Моля да бъдат присъдени в полза на доверителката ми направените по делото разноски, за което представям списък и доказателства за плащането на част от тях.

Моля да осъдите ответника да заплати лихва за надвнесените суми.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на адреса, за който сме призовани за днешното съдебно заседание, който е актуален.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите подадената жалба без уважение като неоснователна и недоказана. Считам на първо място, че административният акт не страда от пороците визирани в подадената жалба до съда, а именно същият е издаден компетентен орган, в съответствие с материалноправните норми и  административно производствени правила и съответства с целта на закона. Правилно с административният акт, постановен първо от административния орган и потвърден след това от по-горестоящия орган, са оставили искането за анулиране на ЕАД без уважение, поради липса на материалните предпоставки по чл.165, ал.1, т.2, б. „а” и б. „б” от ППЗМ. В жалбата освен това е направено и смесване между две процедури, едната е за анулиране на ЕАД след вдигането на стоките, а другата е за възстановяване на митни сборове, за което е образувано и другото дело,  пак пред Административен съд Бургас, по което още няма влязло в сила решение. Не са налице нарушения и на чл.162, ал.2 от ППЗМ, тъй като тази разпоредба визира извършване на документен контрол при приемане на ЕАД и съответно отбелязване дали стоката съответства или не от митническите органи.

Относно направеното искане за възстановяване на лихвата, считам същото за недопустимо да се разглежда в настоящото производство. Лихва се дължи само в случаите визирани в регламент 2713/1992година, какъвто настоящия случай не е.

С оглед гореизложеното, моля да оставите без уважение жалбата и потвърдите решението на началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ В.: В жалбата е посочено, че второто производство е за възстановяване на митни сборове, тъй като административният орган  не е посочил какъв е редът за обжалване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Искането от жалбоподателката е само за анулиране на ЕАД.

 

АДВОКАТ В.: Жалбоподателката е изпратила писмо до административния орган с посочено искане, но административният орган е следвало да посочи какъв е начина за обжалване.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 08.07.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:11 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: