ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 04.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1677 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 15.23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Николина Алендарова”, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат С.А.В. от Адвокатска колегия гр.Перник, с пълномощно стр.25 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на Митница Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт К.-Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ”Николина Алендарова” против решение №32-43878/12.05.2014 година издадено от началника на Митница Бургас, с което е отхвърлено искане вх.№32-26643/01.04.2014година за анулиране на ЕАД MRN 14BG001007Г0003640.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9349/09.12.2014година от жалбоподателя с приложен препис от определение №13509/12.11.2014година по адм. дело № 13667/2014 година на Върховен административен съд, с което за дело със сходен предмет и идентични страни е прието, че Административен съд Бургас е компетентен да разгледа делото.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му;

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата и моля да приемете приложените с нея доказателства, както и тези по административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна, още повече че в жалбата е направено смесване на две процедури, защото е подадена срещу решение за нулиране на ЕАД, а вътре се говори и за установяване на суми. В тази връзка представям и моля да приемете искане за възстановяване №ИВМ-1000-17 от 19.06.2014година, което е входирано в Митница Бургас и във връзка това искане е издаден друг административен акт, а именно решение № 32-90629 от 07.08.2014година, който също се обжалва пред Административен съд Бургас и има образувано дело. Заявявам, че във връзка възстановяването на сумите има друго производство, което не е приключило.

Няма да представям други доказателства. Да се приеме административната преписка.

 

АДВОКАТ В.: Направили сме искане до административният орган за възстановяване на митнически сборове на основание чл.236 и сл. 238 от  Регламент 2913/92 на Съвета, като във връзка това наше искане е образувано адм.д. № 1794/2014 година по описа на  Административен съд-Бургас, ХІ състав, насрочено за разглеждане на 24.02.2015 година. В това производство сме поискали да ни бъдат възстановени митните сборове, но тъй като нито в ЗМ, нито в правилника за приложение на ЗМ и регламентите, не е уточнено когато се възстановят мита и данъци дали предварително следва да бъде нулирана ЕАД или това са съвършено различни процедури, затова сме направили двете искания и разграничили двете процедури, тъй като материалноправните основания са различни, но предмет на облагане е една и съща стока. Никъде не е посочено дали първо трябва да бъде анулирана ЕАД и тогава възстановена сумата. Във връзка изразеното от мен становище и това, че предмет на двете дела е една и съща стока, моля настоящото производство да бъде спряно по общо съгласие на страните и в рамките на шестмесечния срок.

Моля призовките и съобщенията по делото да бъдат изпращани на адреса посочен в жалбата до мен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Изразявам съгласието от страна на началника на Митница Бургас да се спре производството по настоящото дело по общо съгласие на страните.

 

Съдът като съобрази заявеното в днешното съдебно заседание от процесуалните представители да бъде спряно производството по делото по съгласие на страните, намира, че са налице предпоставките за спиране на настоящото производство и на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм. дело № 1677/2014 година по описа на Административен съд Бургас, ХІІ състав по съгласие на страните;

 

УВЕДОМЯВА страните, че на основание чл.231, ал.1 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, ако в шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото определение, никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, същото ще бъде прекратено служебно от съда.

 

Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание пред Върховен административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на шестмесечния срок или при постъпване молба от страна, но не по-късно от 01.09.2015г.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:35часа.

 

             СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: