Р Е Ш Е Н И Е

 

            1627                          04.10.2018г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаският административен съд ХIХ административен състав, в публично заседание на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

           2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар: Биляна Недкова

Прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 1676 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Образувано е по протест от Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас против чл.3, ал.2 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Камено, приета с Решение от проведеното на 15.07.2004г. заседание на Общински съвет – Камено с протокол № 9 от 15.07.2004г.

С протеста се иска отмяна на посочената разпоредба като незаконосъобразна.

В съдебно заседание прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас поддържа протеста, на основание изложените в него съображения. Претендира присъждане на разноски.

         Ответника по жалбата – Общински съвет Камено, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.     

         БАС, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Кметът на община Камено Д. *. Которов изготвил  Докладна записка вх.№ 94-Д-191/06.07.04г. до общинския съвет Камено, относно предложение за приемане на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Камено /Наредбата/.

         Наредбата е приета, на основание чл.22 от ЗМСМА и Закона за ветеринарномедицинската дейност, с Решение по т.4 от дневния ред - Протокол № 9/15.07.2004г. При гласуването за решението са гласували 14 гласа „ЗА“.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Протестът е процесуално допустим съгласно разпоредбата на чл.186 от АПК. Същият е подаден срещу разпоредби на подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.75 ал.1 във вр. с чл.76 ал.3 от АПК, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл.185 от АПК, като упражняването на това право не е обвързано с преклузивен срок. Жалбата е подадена от представител на Окръжна прокуратура гр.Бургас, съобразно правомощията му по чл.186, ал.2 от АПК.

Разгледан по същество протестът е основателен поради следните съображения:

Предмет на протеста са разпоредбите на чл.3, ал.2  от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Камено със следното съдържание:

- чл.3, ал. 2 – „Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год. без писмено съгласие на родителите или настойниците“.

По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във вр. с чл.8 от ЗНА и чл.21 ал.2  от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, Общинският съвет като орган на местното самоуправление е овластен да издава административни актове, в това число и подзаконови такива, каквито са наредбите. В този смисъл следва да се приеме, че оспореният подзаконов нормативен административен акт е издаден от компетентен орган.

При приемането на наредбата не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Съдът намира, че протестираната разпоредба е приета в противоречие с разпоредби от нормативни актове от по-висока степен.

Въведеното в разпоредбата на чл.3 от наредбата изискване придобиването на домашно животно от лица под 16 години да се извършва единствено с писмено съгласие от родител или настойник е в противоречие с разпоредбата на  чл.11, ал.1 от Закона за защита на животните, тълкуването на която налага извода, че неформалното съгласие на родител/настойник е достатъчно за продажба на животни на лица под 18 години. Така с наредбата освен, че е въведено допълнително утежняващо условие за осъществяване на сделка, в сравнение със закона, но е и променена възрастовата граница, т.е с наредбата, в нарушение на чл.8 от ЗНА са преуредени обществени отношения, които са регламентирани от нормативен акт от по-висока степен.

Въз основа на гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че подаденият протест против процесната разпоредба се явява основателен, поради което следва да бъде уважен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С оглед своевременно направеното искане за присъждане на направените разноски, на основание чл.228, вр. с чл.143, ал.1 АПК, ответникът следва да заплати на Окръжна прокуратура Бургас  

 

 

 

направените разноски в размер на 20.00 лева, държавна такса.

 

 

 

 

Водим от горното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд, ХIХ състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.3, ал.2  от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Камено със следното съдържание:

- чл.3, ал. 2 – „Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год. без писмено съгласие на родителите или настойниците“.

ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАМЕНО, да заплати на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС направените съдебни разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След влизането му в сила решението да се обнародва, по начина по който е бил обнародван акта, съгласно чл.194 АПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                    

          

 2.