ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.09.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

       ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

         2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1676 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

За Прокуратурата на Република България, редовно и своевременно призована, се явява прокурор Червеняков от ОП-Бургас.

 

Ответната страна Общински съвет камено, редовно и своевременно призована,  не изпраща представител.

 

 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против чл. 3, ал. 2 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Камено, приета с решение от проведеното на 15.07.2004 г. заседание на Общински съвет Камено с протокол № 9 от 15.07.2004 г. С протеста се иска отмяна на оспорената разпоредба като незаконосъобразна.

 

Съдът докладва, че с молба вх. № 8885/07.08.2018 г. от ответника по делото е постъпило заверено копие на пълната административна преписка по издаването на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Камено.

 

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е  да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, трябва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

ПРОКУРОРът: Поддържам протеста. Моля да се приемат представените от административния орган писмени доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, след като се запозна с представените по делото писмени доказателства и предвид изразеното от процесуалния представител на Прокуратурата становище намира, че същите са относими към предмета на разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представеното с молба вх. № 8885/07.08.2018 г. от ответната страна заверено копие на пълната административна преписка.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРът: Уважаеми административни съдии, поддържам депозирания протест по посочените в него основания.  В хода на проверката е установено противоречие на нормата на подзаконовия нормативен акт с материалния закон.  Съответно по изложените съображения моля да отмените цитираните разпоредби като незаконосъобразни. Представям списък с разноски, като моля да бъдат присъдени такива в полза на Окръжна прокуратура – Бургас. 

 

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: