ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Галина Дразова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1676 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Й.В.П. - редовно уведомен,  се явява лично и с адв. Л.Ц. от САК.

         Ответникът – кмета на Община Сунгурларе - редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Т.  с представено пълномощно.

         За заинтересованата страна „Елиша Сълюшънс” ЕАД – редовно призовани, не се явява представител.

         За заинтересованата страна „Винекс Славянци” АД - редовно призовани, не се явява представител.

 

Адв. Ц.: Да се даде ход на делото.

 

         Адв. Т.: В Административен съд Бургас е образувано адм. дело № 1636/2016 г. със страни Л.Ц.Ц. ***, с предмет: обжалване на заповед № 129/16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе.

         Необходимостта от постановяване на еднакъв акт по двете дела налага да се гледат в едно и също производство двете жалби.

         Моля да прекратите производството на тази заповед и да присъедините жалбата към тази по предмета на разглеждане на дело 1636/2016 г.

 

         Адв. Ц.: Моля да не уважавате съображенията по хода на делото, поради следните правни аргументи: първо, по делото няма никакви доказателства относно висящност на друг съдебен процес пред същия съд, между същите страни, със същия предмет. Нещо повече, както беше съобщено от колегата – процесуален защитник на ответника – предмет на въпросното дело са други заповеди и страните по него са други.

         Моля да оставите без разглеждане възражението по хода на делото и да се даде ход.

 

         Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         По направеното възражение на друго предходно образувано дело съдът счита, че е в състояние да извърши служебна справка за твърдените обстоятелства.

         Затова съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКЪСВА съдебното заседание и обяви пет минути почивка.

 

         Съдебното заседание бе подновено.

 

Съдът констатира по представена служебна справка от съдебния секретар, че по описа на Административен съд Бургас има образувано дело № 1636/2016 г., с което е оспорена Заповед № 129/16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе.

Жалбоподател по делото е Л.Ц.Ц..

Установените факти обуславят недопустимост на жалбата, във връзка с която е образувано настоящото дело, в частта относно оспорването на Заповед № 129/16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе.

Пред същия съд - Административен съд Бургас, вече има образувано дело със същия предмет, по който като заинтересована страна е конституиран жалбоподателят в настоящото производство – Й.В.П..

Изложените обстоятелства обуславят оставяне на жалбата без разглеждане в тази й част.

По изложените съображения, на осноавине чл. 159, т. 7 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.П. ***, подадена чрез адв. Л.Ц.Ц. от САК, против Заповед № 129/16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе.

         ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1676/2016 г., в частта относно оспорването на заповед № 129/16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок от получаването на съобщението – за страните, които не присъстват в днешното съдебно заседание.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на Й.В.П. срещу заповеди № 130-133, всички с дата 16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе.

 

Адв. Ц.: Поддържам жалбите срещу тези четири акта. Представям доказателства относно правния интерес, относно обстоятелството, че доверителят ми е в качеството на участник.   Представям списък на разноски.

Да се приеме преписката.

Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Т.: Оспорваме жалбата. Считаме, че не е обоснован правния интерес от жалбоподателя от воденето на настоящия процес. Оспорените заповеди нямат самостоятелно правно значение.

Да се приеме административната преписка.

Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Представям фактурата за платено адвокатско възнаграждение.

         Оспорваме като прекомерен хонорарът, който жалбоподателят е декларирал.

 

          Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства за заплатени възнаграждения на процесуалните представители на страните.

ПРИЕМА служебна справка за дело № 1636/2016 г. на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 19, както и доказателствата, приложени по жалбата, съгласно описа на л. 6 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Ц.: Уважаеми г-н Съдия, обжалваните заповеди, предмет на настоящото производство, посочени с първоначалната жалба, са оня завършващ административен акт, който слага край на сложния фактически състав, поставен с отменената вече Заповед № 39 на кмета на Община Бургас от 30.01.2015 г. С последната заповед всъщност е открита процедура по публично оповестен конкурс за закупуване на имоти частна общинска собственост. Тази заповед е била обжалвана чрез административния орган на 23.02.2015 г., тоест още към 23.02.2015 г. за административния орган е било абсолютно ясно, че процедурата от момента на обжалването на първоначалната заповед, с която е открита процедурата и проблемът е отнесен пред съд, че няма административен орган на територията на Република България, който би могъл законосъобразно да извършва каквито и да е действия. Едва с приключването на този процес, в конкретния случай приключил с влязло в сила  решение, заповедта, с която е открита тази процедура е обявена за незаконосъобразна. Или обратното, ако жалбата срещу нея беше отхвърлена като неоснователна, административният орган би могъл да продължи да осъществява действия в рамките на своята компетентност.

         Ето защо, твърдим и искаме обявяването на нищожност, като след 23.02.2015 г. административният орган е процедирал в пълно противоречие с чл. 166 от АПК.

         От друга страна, сама по себе си тази процедура завършила с атакуваните пред настоящия съдебен състав заповеди, е и елемент от един смесен фактически състав, а този смесен фактически състав, насложен във времето, следва следните юридически факти: заповедта, с която е открита процедурата, административните актове, с които е започнала процедурата на публично обявения конкурс и в резултат на която се обявява спечелилия конкурса, и от друга страна гражданско правния елемент на съгласието, отразен в писмения отговор по чл. 18 от Закона за собствеността, където изцяло са възпроизведени първоначалните елементи на заповедта, с която е открит публично оповестения конкурс по отношение на предмета на сделката, доизгладен с ония резултати, които собственикът приема за удовлетворителни  и завършващи с определяне на цената и конкретния участник, в резултат на което затваряме и вещноправния ефект на тези сделки.

         Моля, да оставите без уважение възраженията на колегата за прекомерност на адвокатския хонорар, тъй като в конкретния случай говорим за атака на административни актове, които безспорно съдържат материален интерес. Ноторно известна е практиката на Върховен административен съд, че когато се атакуват административни актове, които съдържат в себе си материален интерес, възнаграждението на процесуалния представител се изчислява именно върху този материален интерес. Моето възнаграждение е определено по този начин и е определено дори под минималния праг, с оглед размерите на материалния интерес, който тези административни актове се мъчат да закрепят.

 

         Адв. Т.: Моля да оставите без уважение подадените жалби. Това са отделни жалби срещу отделни административни актове. Жалбите са недопустими, поради обстоятелството, че се касае до атакуване на административни актове, които нямат самостоятелно правно значение. Те са елемент на сложен правен състав. Договорът и административният акт в своята съвкупност пораждат вещноправния ефект. Самата заповед няма самостоятелно значение. До настоящия момент не чухме аргументи, които да обосновават правния интерес на жалбоподателя и основният аргумент е желанието му да закупи имотите. Не са представени доказателства, че жалбоподателят изобщо е подал заявление за участие в процедурата. Ако жалбоподателят има правен интерес от атакуване на правната сделка, то той разполага с правното средство на защита с иск в съответния съд, където да се прогласи нищожността на правните сделки. За тези искове е необходимо да се заплатят съответните държавни такси. Разбирам защо жалбоподателят цели да постигне ефект в административното производство. Съдебният акт не би постигнал като краен акт прогласяване на нищожност на сделките.

         Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: