ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети октомври                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1676 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят Й.В.П. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Постъпила е молба от процесуалния представител на жалбоподателя   с искане ход на делото да не се дава, предвид конституиране на заинтересовани страни по делото.

         Ответникът – кмета на Община Сунгурларе - редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Т.  – представя пълномощно.

 

         Адв. Т.: Моля да не се дава ход на делото. Считам, че в производството следва да се конституират като заинтересовани лица участниците в административното производство по издаване на оспорения административен акт, а именно лицата посочени в молбата.

         Оспорваме допустимостта на жалбата. Считаме, че липсва правен интерес от оспорване, тъй като жалбоподателят не е от кръга на лицата участвали в административното производство по оспорване на административния акт.

 

         Съдът по направеното възражение счита, че то е основателно, като счита, че жалбата следва да бъде оставена без движение, а на жалбоподателя да бъдат дадени указания за установяване на правния му интерес, както и за отстраняване  на процесуална нередовност.

         По делото не са представени доказателства за участието на Й.В.П. с ЕГН: ********** в административното производство приключило с издаването на заповеди № 129-133, всички от 16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе. Процесуалният представител на ответника оспорва факта на участие на жалбоподателя в тези административни производства. Твърденият отрицателен факт изисква от жалбоподателя да обоснове правния си интерес като представи доказателства за участието си в административните производства завършили с издаването на цитираните пет административни акта.

         Отделно, съдът констатира, че като страни в производството следва да бъдат конституирани „Винекс-Славянци” АД с адрес на призоваване с. Славянци, община Сунгурларе и „Елеша Сълюшън” ЕАД с адрес на призоваване гр.София, р-н Възраждане, бул. Константин Величков № 157-159 ет.1, офис 1, доколкото в представената административната преписка  има данни за участието на тези две лица.

         Съдът констатира, че ответникът по делото не е представил списък на заинтересованите страни, а също така и че от деловодството на Административен съд Бургас следва да бъде изискана справка по административно дело № 431/2015 г. на Административен съд Бургас, за което от жалбоподателя се излагат твърдения, че се явява обуславящо за изхода на настоящото дело.

         По изложените мотиви съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Й.В.П. с ЕГН ********** с адрес за призоваване и съобщения гр. София, ул. „Солунска” № 6, ет. 2, против заповеди № 129, 130, 131, 132, 133, всички от 16.03.2015 г. на кмета на Община Сунгурларе, като УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, в 7- дневен срок от получаване на съобщението да обоснове правния си интерес от обжалването като представи доказателство за участието си в административната процедура, завършила с всяка една от заповедите, обжалвани по делото.

         При неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

        

         В същия срок УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА да представи списък на заинтересованите страни в административното производство.

 

         ДА СЕ ИЗИСКА справка от деловодството на Административен съд Бургас по административно дело № 431/2015 г. за страните и предмета на спора, както и да се представят заверени копия от жалбата, съдебния акт на Административен съд Бургас и съдебния акт на Върховен административен съд, с който е бил контролирал съдебния акт на Административен съд Бургас.

 

         Съдът ще определи евентуално нова дата за разглеждане на оспорването след изпълнение на указанията дадени на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: