ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 1676 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „БУСЕТ” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат И., с пълномощно по делото.

За ответника Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява представител.

За заинтересованата страна Министър на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

СЪДЪТ докладва представена в днешно съдебно заседание молба с приложено към нея пълномощно, с която се прави оттегляне на жалбата и се иска делото да бъде прекратено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: По така направено искане не възразявам.

 

СЪДЪТ, с оглед представената в днешно съдебно заседание молба, както и приложеното към нея изрично пълномощно, на основание чл. 159, т.8 във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „БУСЕТ” ЕООД – гр. Бургас, представлявано от И.Г. против Заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1676/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване  с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и заинтересованата страна, и в 7-дневен срок от датата на съобщаването за  ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: