ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети юли                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1675 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ ТЕНИС КЛУБ АВЕНЮ, редовно и своевременно призован,  представлявано от управителя А.М., не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП, редовно и своевременно призован, не изпраща процесуален представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба ОТ А.Р.М., управител на СНЦ „Тенис клуб Авеню“ с ЕИК 176527305, с адрес: гр.Бургас, ул.“Транспортна“ хотел „Авеню“ против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК -362-0343644 от 26.06.2018 г., издадена от *** „Оперативни дейности“ гр.Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Съдът указва доказателствената тежест, както следва: В тежест на административния орган е да установи наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния административен акт, вкючително наличието на допусното административно нарушение по ЗДДС от страна на жалбоподатея,  а що се отнася до размера на процесната ПАМ наличие на мотиви за определената продължителност.

Съдът указва на жалбоподателя, че в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права  нейна е тежестта да установи наличието на същите.

СЪДЪТ констатира, че по делото не е изпратена административната преписка,  нито изисканото от жалбоподателя удостоверение за актуално правно състояние.

Предвид констатираното, Съдът счете, че делото не е пълно всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го насрочва за 12.09.2018г. от 15,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовноуведомени.

Предупреждава страните, че при повторно неизпълнение на указанията, дадени им със съобщението за призоваването им в о.с.з., съдът ще наложи на органа и на законния представител на жалбоподателя глоба за неизпълнение на съдебно разпореждане и забавяне на съдебното производство.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: