Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   1866      /26.10.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми септември , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                        ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1674/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) чрез представител по пълномощие гл. юрисконсулт Р. Карастанчев, е оспорил решение № 108/29.05.2018г. по АНД № 122/2018г. по описа на Районен съд Царево, с което е отменено наказателно постановление № 11-01-456/13.03.2018г. на директора на АДФИ. С наказателното постановление за нарушение на чл.45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, на З.Я.Д., в качеството й на главен счетоводител на Община Царево е наложена глоба в размер на 200 лв. Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено  наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касация, чрез представител по пълномощие, оспорва касационната жалба и иска от съда да остави в сила обжалваното решение на Районен съд Царево.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Административнонаказателната отговорност на главния счетоводител на община Царево Златка Димитрова е ангажирана за това, че на 28.09.2016г. в длъжностното й качество е подписала справка, в която неправилно е определен общия пробег при извършване на специализиран превоз и превоз за собствена сметка на деца и ученици през учебната 2016/2017 година. Справката е представена в Министерството на образованието и науката с писмо № 04-04-182/29.09.2016г., като в същата е определен пробег по-голям от регламентирания за финансиране вместо този по разписание и до 20% от него технологичен пробег от и до местодомуването, когато има такъв.

Правилно районният съд в обжалваното решение е приел, че в случая няма осъществен състав на административно нарушение. Съдът е извършил подробен анализ на фактите и вярно е установил, че наказващият орган е възприел като маршрут на движение на превозното средство само пътят от гр. Царево до с. Бродилово, когато автобусът е пълен с ученици. Наказващият орган не е зачел като част от маршрута пътят на същото превозно средство в обратна посока, когато в него не се возят ученици. Освен това органът неправилно е тълкувал понятието „технологичен пробег”, който действително не може да надвишава повече от 20% от пробега по разстоянието, т.е. по маршрута. Технологичния пробег, според районния съд е пътят изминат от превозното средство от и до мястото му на домуване, който в случая е гр. Царево, но не като се вземе като начална отправна точка мястото, където транспортното средство се изпразва. Празният курс е част от маршрута, както правилно е приел районния съд, а не част от технологичния пробег,който е разстоянието от крайната спирка до мястото на домуване. Разбирането на административният орган освен всичко е и нелогично, защото ако се отчита като маршрут само пълният курс, а празният е технологичен пробег, въпреки че по разстояние пълният и празният курс следва да са еднакви,  то означава, че празният курс ще се заплаща само до 20% от реалната му цена, което не е логиката на закона.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 108/29.05.2018г. по АНД № 122/2018г. по описа на Районен съд Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: