Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 13.03.2009г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесет и трети февруари 2009 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 1674 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано e по жалба на „Билдресурс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителите А. Е.В. и Л.Б. А., само заедно, подадена чрез пълномощника адвокат Т.И. от АК-Бургас, с посочен съдебен адрес: *** адв. Т.И., против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, обнародвана в ДВ, бр.85/23.10.2007г., с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, област Бургас, в частта й относно имот с идентификатор 67800.504.351 по кадастралната карта.

Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна и моли за отмяната й в посочената част, поради неотразяване на верните данни за собствениците на процесния имот, който в случая според него е неправилно записан в одобрения кадастрален регистър към одобрената кадастрална карта като съсобствен между „Билдресурс” ЕООД и Република България. Искането от съда е да отмени административния акт в оспорената част като незаконосъобразен и върне делото като преписка на административния орган за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър в тази част, със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Представя писмени доказателства в подкрепа на оспорването и ангажира съдебно-техническа експертиза по делото. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържат жалбата на посоченото в нея основание и моли съдът да я уважи по съображенията, изложени в нея.

Ответникът – изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър-гр.София, редовно уведомен, не взема становище по подадената жалба и не изпраща представител в съдебно заседание. Представя административната преписка по оспорената заповед. 

Заинтересованата страна – държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез процесуалния му представител, оспорва жалбата и моли съдът да я отхвърли като неоснователна и недоказана по съображенията, изложени в съдебно заседание и в представено по делото писмено становище.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. е публикувана в ДВ, бр.85/23.10.2007г. Жалбата до съда е подадена на 21.11.2007г., чрез административния орган, в законоустановения 30-дневен срок за оспорване от обнародването й, съгласно чл.49, ал.2 от ЗКИР, от надлежна страна. Същата отговаря на изискванията за редовност по АПК. Предвид изложеното, жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

От събраните по делото доказателства се установява, че с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 65, том ІІ, рег.№ 3099, дело № 208/2004г. на нотариус с рег.№ 246, жалбоподателят е придобил право на собственост върху недвижим земеделски имот – изоставена нива, пета категория, с площ от 664 кв.м. ид.ч., представляващи идеална част от неурегулиран поземлен имот № 005715, парцел 715, от масив 5 по картата на възстановената собственост (КВС), находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Хармани”, при граници: имоти №№ 5705, 5, 5707, 5706 и 10. По делото е приложена издадена от ОСЗГ-Созопол скица № ФО6041/02.08.2006г. на имот № 005715, с площ от 1,664 дка, изоставена нива пета категория, в местността “Хармани”, землището на гр.Созопол, при граници и съседи: имот № 005705 – изоставена нива, предоставена за стопанисване на общината; имот № 000005 – населено място, гр.Созопол; имот № 005707 – изоставена нива, предоставена на Кузман Димов и др.; имот № 005706 – изоставена нива, собственост на жалбоподателя; имот № 000010 – морски плаж на държавата.

С акт за изключителна държавна собственост № 445/11.03.1999г. (АИДС), одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.69 от Закона за държавната собственост (ЗДС), е актуван недвижим имот, находящ се на територията на община Созопол, а именно – морски плаж “Созопол - Харманите”, с обща площ 51 715 кв.м., включваща чиста активна пясъчна площ, заети площи от обекти на инфраструктурата и други, при граници: изток – брегова линия на Черно море; запад – регулационна линия на гр.Созопол, пътен насип и археологически разкопки; север – нос „Харманите”; юг –мера и скалист бряг; с описани координати на определящите го точки по чупките на границата по координатна система от 1970г. На 20.10.2001г., по реда на чл.72 от ЗДС е извършена поправка на посочените в АИДС координати на границите на морския плаж в координатна система от 1950г., които са зачеркнати и са вписани нови в координатна система от 1970г.

С оспорената в настоящото производство заповед № РД-18-60/04.10.2007г., изпълнителният директор на АГКК-София, на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР, е одобрил кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас. В кадастралната карта имотът на жалбоподателя е отразен с идентификатор  67800.504.351, с площ 1 558 кв.м., трайно предназначение – защитена територия, начин на трайно ползване – крайбрежна плажна ивица. Вписаните в регистъра на недвижимите имоти към кадастралната карта собственици на ПИ № 67800.504.351 са: Република България на 1 558 кв.м., съгласно АИДС № 445/11.03.1999г., и „Билдресурс” ЕООД-гр.София, съгласно нотариален акт № 65, том ІІ, рег.№ 3099, дело № 208/2004г.

Според заключението на вещото лице по приетата и неоспорена от страните съдебно-техническа експертиза, процесният имот с идентификатор  67800.504.351 по кадастралната карта е част от имот № 05715 по КВС за м.”Хармани”, земл. гр.Созопол. В кадастралната карта и регистри на землището е нанесена морската граница на морски плаж „Созопол – Харманите” с координати по координатна система от 1970г., като почти целия имот № 05715 по КВС попада в границите на морския плаж, актуван с АИДС № 445/11.03.1999г. Според заключението на експерта, определянето на координатите на точките по границите на плажа, след извършените технически и геодезически работи, са съобразени с действащия кадастрален и регулационен план на гр.Созопол от 1989г., но не са съобразени с картата на възстановената собственост за землището на гр.Созопол, влязла в сила през 1998г.

При тази установената по делото фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Оспорената заповед е валидна, като издадена от компетентен административен орган, съгласно чл.49, ал.1 от ЗКИР, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за издаването й.

Съдът намира, че оспореният индивидуален административен акт не противоречи и на материалноправните разпоредби по издаването му. Установените в хода на административното производство релевантни за спора юридически факти се подкрепят от събраните в съдебното производство доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрена по реда на ЗЕКНРБ (отм.), ЗТСУ (отм.), ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; имат характера на основни кадастрални данни; отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл.31 от ЗКИР или са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. Съобразно чл.41, ал.2 и ал.4 от ЗКИР в кадастралния регистър на недвижимите имоти се посочват данни за собствениците и носителите на ограничени вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, които се набират от представените документи, регистрите към картите и плановете, регистрите на общинската и областната администрация и други данни съгласно наредбата по чл.31 от ЗКИР.

Съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на кадастралната карта и регистър се определят с Наредба № 3/28.04.2005г. Според чл.2, ал.1 от същата,  кадастралната карта документира местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а кадастралният регистър съдържа информация за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени. Конкретно, за териториите на морските плажове и дюни, в чл.44, ал.7 е предвиден начина, по който следва да бъдат нанесени в кадастралната карта – съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за изключителна държавна собственост.

В разглеждания случай претендираните от жалбоподателя 644 кв.м. идеални части от неурегулиран поземлен имот № 005715, парцел 715, от масив 5 по КВС, находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Хармани”,  попадат изцяло върху територията на имот с идентификатор 67800.504.351 по КК, с площ 1 558 кв.м., който представлява част от морски плаж “Созопол - Харманите”, целият с обща площ 51 715 кв.м., съгласно представения АИДС № 445/11.03.1999г., и по силата на чл.18, ал.1 от Конституцията на РБ и чл.6, ал.3 от ЗУЧК е изключителна държавна собственост. Съгласно чл.5, ал.2 от ЗДС, актът за държавна собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона. Вярно е, че според чл.5, ал.3 от ЗДС актът няма правопораждащо действие, но същият се ползва с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното, която при определени условия може да бъде оспорена по съдебен ред. При това положение съдът приема, че е налице спор за материално право относно претендираната застъпваща се с морския плаж част, който обаче не може да бъде решен от административния орган и не съставлява основание за отмяна на оспорената заповед. В съответствие с цитираните разпоредби на Конституцията и закона, както и в изпълнение на изискванията на чл.44, ал.7 от Наредба № 3/28.04.2005г., е извършено законосъобразно отразяване на процесните имоти в одобрената кадастралната карта и регистри, при съобразяване на приложения акт за изключителна държавна собственост. В тази връзка, настоящата съдебна инстанция не споделя доводите в жалбата за неправилно отразяване на границите на морския плаж единствено на основата на координатите на определящите ги точки, описани в АИДС № 445/11.03.1999г. Наличието на АИДС обвързва длъжностните лица, съставили кадастралната карта, както и административния орган, одобрил същата, да нанесат в кадастралната карта отразените в него граници на морския плаж. В случая административния орган е спазил изискванията на чл.41, ал.2 от ЗКИР относно източниците, от които да черпи данни за създаване на кадастралната карта за процесните имоти и вярно ги е отразил, съобразно установеното от фактическа страна. Към момента на постановяването на акта, той е съобразен с конкретната фактическа обстановка и нормативната уредба.

Съдът намира за неоснователен и наведеният в жалбата довод, че въвеждайки нов собственик, извън установените по регистъра на КВС, административният орган е създал изкуствена съсобственост, без да е упоменато какво е участието на съсобствениците в така създадената по кадастралния регистър съсобственост върху процесния имот.  Предмет на развилото се съдебно административно производство е  заповед, издадена на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР, която няма конститутивно, а е с констативно действие – тя не създава права на собственост, а само отразява актуалните такива. Поради това и очерталият се имуществен спор следва да бъде разрешен по общия исков ред.

В рамките на осъществения съдебен контрол за законосъобразност не се констатираха отменителни основания по чл.146 от АПК, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Административен съд– град Бургас, пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Билдресурс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителите А.Е.В. и Л.Б.А., против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, област Бургас, в частта й относно имот с идентификатор 67800.504.351 по кадастралната карта.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: