ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 23.02.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и трети февруари                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1674 описа за 2007 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, „Билдресурс” ЕООД София, редовно уведомен, се представлява от адв. И., упълномощена от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София, редовно уведомен, не изпраща представител в днешно съдебно заседание.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощена от по-рано.

Явява се вещото лице Г..

 

         По хода на делото:

         АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. И: Към настоящия момент нямам други доказателствени искания. Да се изслуша вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

         Съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание и приемане на заключението му, пристъпи към снемане самоличността и разпит на вещото лице Г..

         Снема самоличността на вещото лице както следва:

 

         М.Р.Г. – 61 г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

Обеща да даде вярно, компетентно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение и скица приложена към него, които поддържам.

 

         АДВ. И.: Нямам въпроси към вещото лице. Имам информативен въпрос към вещото лице и той е: при изготвяне на заключението Ви съобразихте ли повторното заснемане на плаж „Хармани”, извършено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и входирано в МРРБ на 04.06.2008 г.?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Експертизата правих в края на 2008 г. От справките в Агенция по кадастър към него момент не съм се съобразила с такова повторно измерване на плажа. Такава преписка в Агенция по геодезия, картография и кадастър не се е предала и получих само устна информация, че са чули за такова измерване, но данни за него те нямат. Говоря към декември 2008 г.

         АДВ. И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

Искам да направя уточнение във връзка с въпроса на адв. И., че са налице данни за повторно заснемане на морски плаж „Хармани” Созопол. Тъй като са налице други дела със същия предмет и по такова дело е поискано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството да представи такава преписка с посочен номер на делото и номер на преписката съгласно писмото, което днес представям като доказателство на съда. В него Министерство на регионалното развитие и благоустройството е отговорило, че такова заснемане не е било възлагано на посочената фирма и съответно не е било извършвано такова заснемане.

         АДВ. И.: Аз не възразявам да се приеме информативно писмото, но моля да задължите Министерство на регионалното развитие и благоустройството да представи преписката, посочена в писмото от 04.06.2008 г. или да посочи за какво се отнася посочената в писмото преписка като аз твърдя, че този номер е входиран от повторното заснемане на плаж „Хармани”, което е съобразено с картата на възстановената собственост и променя имота изключителна държавна собственост по данни на моите упълномощители. Никога не съм го виждала. От посоченото писмо не е видно за какво се отнася преписката и ще моля да ги задължите да представят копие от преписката или изрично да заявят под този номер на преписката какво касае. Освен това доказателствено искане, други доказателствени искания нямам.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 350 лв., платими от внесения депозит.

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото писмо на Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството изх. № V8-683/19.01.2009 г. до Административен съд - Бургас по административно дело № 1597/07 г. с копие до Областен управител на област Бургас.

По направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане съдът намира, че същото следва да бъде оставено без уважение. От една страна, в отговора на днес приетото писмо на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е посочено ясно, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството никога не е възлагал заснемане на изключителна държавна собственост - част от крайбрежната плажна ивица на морски плаж „Созопол- Харманите” на фирмата „ГЕОС Димитров и сие” СД, а от друга страна, в настоящото съдебно производство съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от АПК следва да бъде преценено съответствие на административния акт с материалния закон към момента на издаването му и в този смисъл съдът намира, че подобно искане би било неотносимо към предмета на спора.

 
         Воден от горното, с
ъдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за задължаване на заинтересованата страна Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на допълнителна информация, формулирано днес от адв. И.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. И.: Моля да уважите жалбата. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в указан от Вас срок.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: