Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 17 февруари 2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на единадесети февруари, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1673 по описа за 2007 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.49 ал.2 ЗКИР във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалби  на „БИЛДРИСУРС” ЕООД гр. София, подадена от процесуалния представител адв. Т.И., С.К.С. и И.С.С., подадена от процесуалния представител адв. Т. И.  против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.504.302 с площ 1 885 кв.м.

С жалбите се иска отмяна на акта, навеждат доводи за материална незаконосъобразност, като се твърди че посочените имоти неправилно са записани в регистрите, като съсобствени между жалбоподателите и държавата.

Жалбоподателите „БИЛДРИСУРС” ЕООД, С.К.С. и И.С.С. в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. И. , поддържа становището си за материална незаконосъобразност на акта,твърди и съществени нарушения на процесуални правила при издаване на акта. Претендира разноски.

Ответникът по оспорването – не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна- МРРБ, чрез юрисконсулт Ц, намира оспорения акт за законосъобразен.

Жалбите са допустими. Подадени са  от лица, имащи право на такава и в предвидения от закона срок.Оспорената заповед е публикувана в ДВ бр. 85/23.10.2007г.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Със Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г., Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас.Имот с кад.№ кад.№ 67800.504.302 с площ 1 885 кв.м. е отразен, като съсобствен между Република България, въз основа на АПДС № 445/ 11.03.1999г.,  , С.К.С. и И.С.С. въз основа на НА № 2 / 09.04.2004г. по опис на служба по вписванията, и „БИЛДРИСУРС” ЕООД въз основа на НА № 119 / 09.04.2004г. по опис на служба по вписванията

Според жалбоподателите , собствеността и върху имотите е безспорно установена, а държавата като собственик е нанесена въз основа на акт за собственост, който не е отразен в регистъра на собствениците към действащата карта на възстановената собственост, нито в в регистъра към действащите кадастрални планове на гр. Созопол за 1995,1965 и 1989 г..

Тези доводи са неоснователни.

 Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗКИР (изм. "в, бр. 36/04 г.) кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които : т. 1 се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация одобрени по реда на отменения Закон за кадастъра и имотния регистър на народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство , Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд , имат характер на кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31,както и са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления, а съгласно ал. 2 данните за собствениците се набират от представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3, регистрите към картите и плановете, и регистрите на общинската и областната администрация.

Съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на кадастралната карта и регистър се определят с Наредба № 3/2005г. Според чл.2, ал.1 от цитирания нормативен акт картата документира местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а регистърът съдържат информация за собствениците и актовете, от които черпят правата си, за точките от геодезическата основа и за идентификаторите.

В настоящият случай, по отношение на имот 302, данни са получени и при двете хипотези на ал.1 на чл. 41.

Данни се съдържат и в координатен регистър по координатна система от 1950 и 1970г. Следва да се отбележи, че кадастралната карта е създадена при следните данни за собственици на имотите:

1. жалбоподателяБилдрисурс”: се легитимира като собственик с  НА № 119 / 09.04.2004г. по опис на служба по вписванията на недвижим имот / изоставени трайни насаждения, находящи се в землището на м. „Буджака” с площ 756 кв.м., представляващи идеална част от неурегулиран поземлен имот  № 005526, парцел 526 от масив 5 по картата на възстановената собственост на землище Созопол.

2. жалбоподателите С.К.С. и И.С.С. се легитимират като собственици с НА № 2 / 09.04.2004г. по опис на служба по вписванията на недвижим имот / изоставени трайни насаждения, находящи се в землището на м. „Буджака” с площ 1512 кв.м., представляващи идеална част от неурегулиран поземлен имот  № 005526, парцел 526 от масив 5 по картата на възстановената собственост на землище Созопол. Този акт не е представен по делото, фактите касаещи собствеността, размера на недвижимия имот и местоположението му не се оспорват от страните. Тези факти са отразени и в регистъра към одобрената с оспорената заповед кадастрална карта.

3. за държавата- Акт за изключителна държавна собственост № 445/ 11.03.1999г., с извършена върху него поправка по реда на чл. 72 от ЗДС / зачертани са координатни точки координатна система от 1950г./, който удостоверява собствеността на държавата върху обща площ 51 715 кв.м. / пясъчен плаж ,обекти на инфраструктурата и др./, индивидуализирани със съответни координатни точки по координатна система 1970 г.

Акта за държавна собственост, съгласно чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗДС е официален документ, съставен в определените в закона ред и форма, утвърден от посочените в закона длъжностни лица. Той няма правопораждащо действие, но се ползува с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното, която при определени условия може да бъде оспорена по съдебен ред.

Според заключението на вещото лице е налице почти плно съвпадение между целия имот 005526, по отношение на част който жалбоподателите удостоверяват право на собственост и територията, актувана с  АИДС № 445.

Съдът, намира че в случая е налице спор за собственост между жалбоподателите и държавата. Този спор не може да бъде разрешен в рамките на настоящото производство. Едва след разрешаването му е възможно иницииране на производство по реда на чл. 53 от ЗКИР и да се отрази само един собственик на спорните имоти.

За органите, съставили кадастралната карта, както и за административния орган, одобрил същата, фактите  удостоверени с Акт за изключителна държавна собственост № 370/ 11.05.1998г., е следвало да бъдат отразени. В този смисъл не е налице нарушение на нормата на чл. 41 ал.2 ЗКИР, така както се твърди в подадените жалби.

Да се отрази което и да е от лицата, удостоверяващи правото си на собственост  в картата, означава по административен ред да се даде предпочитание на една от страните, спорещи за правото на собственост, което е в противоречие с установения процесуален ред за защита на субективни материални права.

По изложените съображения съдът, намира оспорения административен акт - Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.504.302 с площ 1 885 кв.м. , за  издаден при правилно приложение на закона, в предвидената форма и от компетентен орган.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отхвърля  жалбите  на „БИЛДРИСУРС” ЕООД гр. София, подадена от процесуалния представител адв. Т.И., С.К.С. и И.С.С., подадена от процесуалния представител адв. Таня Илиева  против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.504.302 с площ 1 885 кв.м.

 

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: