ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 11.02                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На единадесети февруари                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1673 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „БИЛДРЕСУРС” ЕООД – гр. София, редовно уведомени, явява се адвокат И., редовно упълномощена от по-рано.

Жалбоподатели – С.К.С. и И.С.С., редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

Заинтересована страна – Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомени, явява се юрисконсулт Ц., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпило е писмо вх. №23 от 05.01.2009 г., подписано от Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, в което се сочи, че през 2008 г. от страна на дирекция „Концесии” не е възлагано и не е извършвано заснемане на морски плаж „Созопол – Харманите”, свързано със сключения концесионен договор от 05.08.1999 година.

 

АДВОКАТ И.: Оспорвам съдържанието на това писмо като считам, че същото не отразява действителното положение.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Представям за сведение на съда писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройство до Административен съд – гр. Бургас по друго дело, от което е видно, че не е извършвано заснемане на морски плаж „Созопол – Харманите”.

 

АДВОКАТ И.: По представените доказателства предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото постъпилото писмо, подписано от Главния секретар на МРРБ, както и заверен препис от второ писмо, представено в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Ц. Предвид липсата на други искания следва да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо вх. №23 от 05.01.2009 г., подписано от Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройство и заверен препис от второ писмо на МРРБ изх. №V8-683/19.01.2009 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ И.: Моля да уважите жалбата.

Моля да ни присъдите разноски по делото.

Ще представя писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: