ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 27.11.2008 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 27 ноември 2008 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                                

 разгледа адм. дело 1672  по описа за 2008 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба за прогласяване на нищожност на Заповеди № 721/03.09.1996 год. и № 1517/29,12.1995 год., двете издадени от кмета на община Бургас, както и за отмяна като незаконосъобразно на разпореждане за въвод във владение на недвижим имот, обективирано в писмо изх. № 91-00-565/22.10.2008 год. на главен експерт КРВП при община Бургас.

         Съдът, след като анализира писмените доказателства, приложени към жалбата, както и изпратената административна преписка, установи следното:

         Жалбоподателката С.Я.Х.-В. е собственик на недвижим имот, находящ се във вилна зона “Минерални бани” – гр.Бургас, съставляващ имот № 362, с площ от 468 кв.м., същият представляващ част от УПИ № ІV-362, 363, в кв.16 по плана на вилната зона, с обща площ от 963 кв.м., ведно с построената в имот № 362 вилна постройка. Имотът е закупен на 25.11.2003 год., за което жалбоподателката се легитимира като собственик с НА № 90, том VІІ, рег. № 9461, дело № 1144/25.11.2003 год. по описа на нотариус А.Д.

         С оспорената Заповед № 721/03.09.1996 год. на кмета на община Бургас е одобрена корекция на източната имотна граница на имот с пл. № 376 по плана на в.з. “Минерални бани”, въведен е нов имот с пл. № 727 и преотреждане на парцел І, кв.16, като съсобствен за имоти с пл. № № 376, 377 и 727 и е извършено вписване в разписния лист към кадастралния план като собственик в имот с пл. № 362 лицето Н. А. К.

         С оспорената Заповед № 1517/29.12.1995 год. на кмета на община Бургас са делегирани правомощия на заместник-кмета по ТСУ на община Бургас за одобряване на ЧЗРП, КЗСП и други подробни градоустройствени планове и тяхното изменение, както и правомощия на главния архитект на община Бургас, конкретно описани.

         С оспореното насрочване на въвод във владение, обективирано в писмо № 91-00-565/22.10.2008 год. на главен експерт КРВП при община Бургас, жалбоподателката е уведомена, че във връзка с молба на наследниците на Н. К, на 07.11.2008 год. общинската техническа служба следва да извърши въвод във владение в имот пл. № 362 по плана на Бургаски минерални бани, за което жалбоподателката следва да осигури необходимият достъп до този имот.

         При така изложените фактически обстоятелства жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена от лице без правен интерес от оспорването, насочена против акт, който не разкрива белезите на индивидуален административен такъв, както и поради наличието на спор, който следва да бъде решен по реда на общия исков процес.

         Оспорването на Заповед № 721/03.09.1996 год. на кмета на община Бургас е процесуално недопустимо поради липса на правен интерес у жалбоподателката. Искането за обявяване нищожност на административен акт, макар и без ограничение във времето, е подчинено на останалите условия за допустимост и в частност – кръгът на заинтересованите лица е този, чийто правен интерес е засегнат към момента на издаване на административния акт. Видно от представените доказателства за придобиване на процесния имот, същият е закупен на 25.11.2003 год., а заповедта, чието обявяване за нищожна се иска, е постановена от административния орган на 03.09.1996 год., като към тази дата собственик на този имот е бил П. Н. П. По делото се съдържат данни за оспорване на тази заповед от този бивш собственик, което също е било квалифицирано като процесуално недопустимо, поради извършването му след транслативната сделка. Придобиването на имота от жалбоподателката след издаване на процесната заповед, води до извод, че не би могло с издаването й към онзи момент, да се засегнат нейни права и законни интереси. Правен интерес да искат обявяване на заповедта за нищожна са тези лица, чиито права и законни интереси са засегнати към момента на издаването на административния акт, и които са идентични с кръга на заинтересованите лица имащи право да оспорват заповедта като незаконосъобразна. Правният интерес е израз на вещноправната връзка между жалбоподателя и недвижимият имот, която следва да е налице към момента издаване на заповедта, чиято нищожност се претендира, т.е. към този момент е необходимо лицето да притежава процесуалното право на жалба. Правото на собственост върху недвижимия имот няма ретроактивно действие и не поражда за настоящия собственик процесуалното право да атакува, включително и с искане за прогласяването им като нищожни административните актове, издадени по време, когато той не е бил собственик на имота.

         Оспорването на Заповед № 1517/29.12.1995 год. също е процесуално недопустимо като насочено против акт, който не разкрива белезите на индивидуален такъв по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗАП (отм.), действащ към момента на издаването му, респ. на чл.21 от сега действащият АПК. С издаването на тази заповед, чието съдържание разкрива делегиране на правомощия за издаване на определени категории актове, не само, че по никакъв начин не се засяга правната сфера на жалбоподателката, за да има правен интерес от нейното оспорване, но и нейната цел е съвсем друга и е свързана с разпределяне функциите между отделните органи в рамките на общинската администрация. Като акт с вътрешноведомствен характер, посредством който не се засяга правната сфера на жалбоподателката, схващано като ограничаване на права или създаване на задължения, този акт не би могъл да бъде предмет на съдебен контрол.

         Оспорването на писмото за насрочен въвод във владение в процесния имот пл. № 362 по плана на Бургаски минерални бани, с № 91-00-565/22.10.2008 год. на главен експерт КРВП при община Бургас, навежда на извод за спор за материално право с наследниците на Н. К, в каквато насока са и доводите на жалбоподателката в обстоятелствената част на депозираната жалба. Претендираното вещно право следва да бъде защитено по реда на общия исков граждански процес, поради което жалбата в тази й част не може да бъде разгледана по реда на административното правораздаване.

         На основание изложените по-горе съображения за процесуална недопустимост на депозираната жалба, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.Х.-В. *** против Заповед № 721/03.09.1996 год., Заповед № 1517/29.12.1995 год., издадени от кмет на община Бургас и писмо за насрочен въвод във владение на недвижим имот пл. № 362 по плана на Бургаски минерални бани, с № 91-00-565/22.10.2008 год. на главен експерт КРВП при община Бургас, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1672/08 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ:…………..