Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1680

гр. Бургас, 9 октомври  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: З.БЪЧВАРОВА

          А. АТАНАСОВА

При секретар Б. ЧАКЪРОВА и с участието на прокурора Х. КОЛЕВ, изслуша докладваното от съдия Г.РАДИКОВА КНАХД № 1671/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на РИОСВ – гр. Бургас против Решение №58/17.05.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 1657 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Айтос. С решението е отменено наказателно постановление № 127/1.02.2018 г., издадено от Директор на РИОСВ – гр. Бургас, с което на ТД Държавно горско стопанство- Айтос, на осн. чл.156 от ЗУО е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 5 000 лева, за нарушение на  чл. 120 от ЗУО.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закона, като е преценил липса на компетентност на издателя на наказателното постановление. Твърди, че за Директора на РИОСВ – гр. Бургас е налице компетентност да издаде процесното наказателно постановление по силата на чл.157, ал.4 от ЗУО .

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез пълномощника си адвокат Стоянов, намира оспорването за неоснователно по съображения, изложени пред първата инстанция.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, и следва да бъде отменено. Счита, че наказващия орган има компетентност от закона.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

С наказателно постановление № 127/1.02.2018 г. ТД Държавно горско стопанство- Айтос е било санкционирано за това, че не е изпълнено предписание със срок на изпълнение до 01.09.2017 г., дадено с  писмо на РИОСВ-Бургас  изх. № С -236/10/ от 08.08.2017г. относно почистване на замърсен терен, находящ се в близост до населеното място- Корията. При тези факти наказващият орган е приел за нарушена разпоредбата на чл. 120 от ЗУО и е наложил санкция на основание чл. 156, ал. 1 от ЗУО.

Първоинстанционният съд е преценил, че наказателното постановление следва да бъде отменено поради наличие на съществен порок – липса на материална компетентност на издателя му Директор на РИОСВ – гр. Бургас. Съдът е посочил, че приложима в случая е разпоредбата на чл. 47, ал.1, б.“а“от ЗАНН, към която препраща чл. 160 от ЗУО, доколкото в  чл. 156, ал.1 от ЗУО, посочен като основание за издаване на атакуваното наказателно постановление, не е уредена изрично компетентността на орган, който издава наказателните постановления по този текст. Приел е, че общият контрол върху изпълнението на ЗУО е изрично възложен на Министъра на околната среда и водите, поради което и именно той е компетентен да издаде наказателното постановление. Изрично оправомощаване на директора на РИОСВ – инж.Т.Атанасова досежно издаване наказателни постановления по повод констатирани нарушения по чл. 156 от ЗУО или чл. 120 от ЗУО липсва. Преценил е, че според представената Заповед № РД – 622/08.08.2012г.  на Министерство на околната среда и водите, Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите  са оправомощени да издават НП, но сама  по изчерпателно изброени текстове от ЗУО, между които не е посочено процесното нарушение.

Настоящият състав на съда намира този извод за несъответен на закона.

Разпоредбата на чл.157, ал.4 от ЗУО сочи, че за Наказателните постановления по ал. 1 и 2 се издават от директора на РИОСВ, както и от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица в случаите по ал. 1.

Ал.2 на текста регламентира компетентността на лицата, имащи право да установяват конкретни нарушения по закона, сред които и такова по чл.156 ( както е в случая)- директора на РИОСВ или оправомощени от него длъжностни лица.

В случая АУАН е съставен от лица, изрично оправомощени от директора на РИОСВ със Заповед № РД-5/16.01.2017г, Наказателното постановление- от директора на РИОСВ, компетентен по силата на чл.157, ал.4 от ЗУО.

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Тъй като първоинстанционният съд не се е произнесъл по приложението на материалния закон при издаване на наказателното постановление, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Затова и на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №58/17.05.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 1657 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Айтос.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на същия съд, при което да бъдат съобразени указанията, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: