ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 166 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Р.С., редовно призован, не се явява и не се представлява. 

По делото с вх. № 7932/12.07.2018 год. е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя адв. В.Д., с която уведомява съда, че поради невъзможност няма да присъства в днешното съдебно заседание, моли да бъде даден ход на делото и изразява становище по съществото на спора.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.П.П.– полицейски инспектор в РУ- Карнобат при ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Е.Р.С., с адрес: ***, чрез адв. В.Г.Д. – ДАК, с адрес: ***, срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0228-000523 от 18.09.2017 год., издадена от И.П.П.– полицейски инспектор в РУ- Карнобат при ОДМВР гр. Бургас.

         С разпореждане № 601/5.2.2018г. съдът е ИЗИСКАЛ пълната административна преписка по издаване на оспорения адинистративен акт.

В изпълнение на разпореждането е постъпила с вх.№ 1873/13.2.2018г. административната преписка от ответника.

         С определение № 1272/6.6.2018г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ  ответната страна в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящето определение да представи заверено копие на цялата административна преписка по издаването на оспорената Заповед, в това число докладни записки, снети сведения и обяснения, служебна бележка, от която да е видно като какъв е работил И.П.П.към датата на издаване на заповедта, както и справка за нарушител-водач на А. С.С..

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 6769/15.06.2018г. административната преписка, не съдържаща докладни записки, снети сведения и обяснения, служебна бележка, от която да е видно като какъв е работил И.П.П.към датата на издаване на заповедта, както и справка за нарушител-водач на А. С.С..

         ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 7932/12.07.2018 г. преди съдебното заседание молба от процесуалния представител на жалбоподателя адв. В.Д., с което уведомяват съда, че поради невъзможност няма да присъстват в днешното съдебно заседание, молят същото да не се отлага, да бъде даден ход по същество на делото в тяхно отсъствие, поддържат становището в жалбата си, молят да бъде отменена заповед за налагане на принудителна административна мярка №17-0282-000523 от 18.09.2017 г., издадена по чл.171, ал.2а от ЗДвП. Молят да им бъдат присъдени сторените по делото съдебно-деловодни разноски ведно с адвокатския хонорар, за които прилагат списък.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства представени с жалбата, постъпилата с вх.№ 1873/13.2.2018г. административна преписка, както и постъпилата с вх.№ 6769/15.06.2018г. административна преписка.

 

Съдът, след като съобрази, че в постъпилите с писмо вх.№ 6769/15.06.2018г. материали не се съдържат служебна бележка, от която да е видно като какъв е работил И.П.П.към датата на издаване на заповедта, както и справка за нарушител-водач на А. С.С., както и евентуално наличните по преписката за налагане на ПАМ докладни записки, снети сведения и обяснения, на основание чл. 192 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице – Началник РУ- Карнобат при ОДМВР гр. Бургас в 7-дневен срок да представи служебна бележка, от която да е видно като какъв е работил И.П.П.към датата на издаване на заповедта, както и справка за нарушител-водач на А.С.С., както и евентуално наличните по преписката за налагане на ПАМ докладни записки, снети сведения и обяснения.

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА Началник РУ- Карнобат при ОДМВР гр. Бургас, че при неизпълнение на определението на съда ще бъде наложена глоба, на основание чл.89 от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: