ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 385

 

 19.02.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на деветнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова административно дело № 166 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба /посочена от лицето като частна жалба/ от Е. Р.С., с адрес: ***, чрез адв. В.Г.Д. – ДАК, с адрес: ***, против мълчалив отказ /като в скоби е посочено „ако писмото би могло да се квалифицира като отказ“/, като в жалбата са изложени мотиви за незаконосъобрзаност на издадена Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0228-000523 от 18.09.2017 год., без посочване на лицето, издало същата и се иска отмяната й. Сочи се, че Заповедта е получена от съпруга й на 03.11.2017 год., а тя е узнала за нея на 27.11.2017 год., като на 05.12.2017 год. е депозирала жалба пред Директор ОДМВР гр. Бургас, която е оставена без уважение.

При проверка на редовността на жалбата съдът е констатирал, че същата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.150 и чл.151 от АПК, а именно: не е приложено пълномощно, въпреки че жалбата е подадена от пълномощник /чл. 151, т. 2 от АПК/; не е посочен обжалвания административен акт и не е ясна волята на жалбоподателя - в какво се състои искането /изискване на чл. 150, ал. 1, т. 5 и т. 7 от АПК/– дали се касае за жалба срещу мълчаливия отказ и на кой орган /в жалбата е цитирано писмо, което не е приложено към материалите, но вероятно изхожда от Директор ОДМВР гр. Бургас, като е посочено „ако писмото би могло да се квалифицира като отказ“, или се обжалва издадената Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0228-000523 от 18.09.2017 год., без посочване на лицето, издало същата, относно чиято незаконосъобразност са изложени мотиви в жалбата и се иска отмяната й. Не са посочени доказателствата, които страната иска да бъдат събрани и не са представени всички доказателства, с които оспорващия разполага – напр. доказателства за депозираната от него жалба до Директор ОДМВР Бургас, отговора по същата, цитираната ЗППАМ и доказателства за срочността на жалбата /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/.

С Разпореждане на съда от 22.01.2018 год. жалбата е оставане без движение, като на жалбоподателя е указано в 7-дневен срок  от съобщението да отстрани нередовностите на жалбата си: да приложи пълномощно, тъй като жалбата е подадена от пълномощник /чл. 151, т. 2 от АПК/; да посочи обжалвания административен акт и да конкретизира волята на жалбоподателя - в какво се състои искането /изискване на чл. 150, ал. 1, т. 5 и т. 7 от АПК/– дали се касае за жалба срещу мълчаливия отказ и на кой орган или се обжалва издадената Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0228-000523 от 18.09.2017 год., с посочване на лицето, издало същата, относно чиято незаконосъобразност са изложени мотиви в жалбата и се иска отмяната й. Да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани и да представени всички доказателства, с които разполага – напр. доказателства за депозираната жалба до Директор ОДМВР Бургас, отговора по същата, цитираната ЗППАМ и доказателства за срочността на жалбата /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/ след конкретизиране на обжалвания административен акт.

Жалбоподателят е предупреден, че при неотстраняване на нередовностите, касаещи чл. 150, ал. 1 и чл. 151 от АПК, в посочения срок, на основание чл.158, ал.3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото ще бъде прекратено.

В указания от съда срок, процесуалния представител на жалбоподателя е представил Уточняваща жалба, в която изрично е посочено, че се обжалва Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0228-000523 от 18.09.2017 год., като некоректно е посочено, че същата е на Директор ОДМВР гр. Бургас, като от приложената Заповед е видно, че същата е издадена от И.П.П.– полицейски инспектор в РУ- Карнобат при ОДМВР гр. Бургас. Посочено е, че заповедта е връчена на съпруга й на 03.11.2017 год., но предвид факта, че МПС е закупено по време на брака, за нея е налице правен интерес. Направени са доказателствени искания.

С Разпореждане от 22.01.2018 година е изискана пълната административната преписка.

С писмо вх. № 1873/13.02.2018 год. в Административен съд Бургас е постъпила административната преписка.

Съдът, като прецени събраните доказателства, намира за установено следното:

На 18.09.2017 г. И.П.П.– полицейски инспектор в РУ- Карнобат при ОДМВР гр. Бургас е издал Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0228-000523 от 18.09.2017 год. с адресат А. С.С., ЕГН: **********, на когото е наложена санкция по чл. 171, т. 2 А от ЗДвП, а именно: прекратяване регистрацията на ППС за срок от 181 дни, като са отнети 2 бр. рег. табели с рег. № ТХ 3244 АК и СРМПС №007751522.

Заповед за прилагане на ПАМ е връчена на адресата - А. С.С. на 03.11.2017 год. и е влязла в сила на 20.11.2017 год., видно от изпратените от Началник РУ-Камено документи – копие на ЗППАМ и Справка.

Видно от заявеното в първоначалната жалба на Е. Р.С., същата е узнала за издадената ЗППАМ на 27.11.2017 год., като на 05.12.2017 год. е депозирала жалба, адресирана до Директор ОДМВР гр. Бургас срещу процесната ЗППАМ.

С писмо рег. № 251000-87/02.01.2018 год. на Директор ОДМВР гр. Бургас Е. Р.С. е уведомена, че жалбата й е подадена след влизане в сила на заповедта, поради което същата се оставя без уважение.

На 17.01.2018 год. Е. Р.С. е сезирала Административен съд Бургас.

Въз основа на изложеното и при така установените обстоятелства по делото, съдът намира следното:

Срокът за обжалване на индивидуалния административен акт започва да тече от датата на надлежното съобщаване на акта. Видно от посоченото в справката, изготвена от полицейски инспектор В.С., в СРМПС част ІІ и от справка в АИС КАТ, МПС е било регистрирано на името на А. С.С., като административният орган е съобщил акта именно на вписания собственик.

В чл.149, ал.1 от АПК е предвидено, че административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.

В чл. 152, ал. 1 от АПК е посочено, че жалбата се подава чрез органа, издал оспорения АА.

В настоящия случай А. С.С. не е оспорил в преклузивния 14-дневен срок издадената спрямо него ЗППАМ и същата е влязла в сила.

Що се касае до оспорващата Е. Р.С., то същата не е участник в административното производство, не е и адресат на издадения административен акт, поради която и причина административният орган не е съобщавал на Е. Р.С. издадената заповед. Същата следва да бъде приета като лице, за което правният интерес не е безспорно установен и в тази връзка жалбата е подадена от оспорващ, който няма правен интерес от оспорването - основание за оставянето й без разглеждане по чл. 159 т. 4 от АПК.

На следващо място, дори и да се приеме, че жалбоподателката е съсобственик на процесното ППС и това обстоятелство обосновава наличието на надлежна процесуална легитимация за оспорване на административния акт, то видно от посоченото от Е. Р.С. в жалбата й, адресирана до Административен съд Бургас, същата е узнала за издадената ЗППАМ на 27.11.2017 год. Въпреки дадената от съда възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства за спазването на законоустановения по чл. 149, ал.1 от АПК срок за депозиране на жалбата, такива доказателства не са ангажирани, като е приложено единствено копие на Жалба, адресирана до Директор ОДМВР гр. Бургас.

От приложените доказателства следва да се направи извод, че жалбоподателят Е. Р.С. не е депозирала до 12.12.2017 год. жалба, адресирана до Административен съд Бургас, нито в деловодството на Административен съд Бургас, нито в деловодството на органа, издал административния акт - РУ-Карнобат при ОДМВР гр. Бургас.

Поради горното, следва да се заключи, че жалбата е подадена след изтичане на установения в чл. 149 от АПК - 14-дневен срок. Срокът е преклузивен и с изтичането му се погасява правото на жалба на лицето. Своевременно упражненото право на жалба е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на настоящото производство, за която съдът следи служебно. Следователно е налице и основание по чл. 159, т. 5 от АПК.

Анализът на горните факти и обстоятелства определя подадената жалба като процесуално недопустима, поради което следва същата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Р.С., с адрес: ***, чрез адв. В.Г.Д. – ДАК, с адрес: ***.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 166/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                            СЪДИЯ: