РЕШЕНИЕ № 287

 

23.02.2017г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:           1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  С.А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  166 по описа за 2017 година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

            Производството по делото е образувано по касационна жалба на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ), чрез пълномощник - юрисконсулт А.М.К., против решение №1860/09.12.2016г. по н.а.х.д. № 5817/2016г. на Районен съд – Бургас. С решението е отменено наказателно постановление №127/03.10.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас, с което за нарушение на чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на основание чл.166 т.3 от ЗООС, на К.Г.Т. е наложена глоба в размер на 2 000лв.

            В касационната жалба се излагат аргументи, че решението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Твърди се, че АУАН и НП са издадени при спазване изисквания на ЗАНН. Нарушението е описано изчерпателно. Същото е безспорно доказано. Не се споделят мотивите на РС довели до отмяна на НП. Касаторът не приема, че е допуснато съществено нарушение като не е бил връчен констативния протокол лично, а чрез друго лице. Иска отмяна на съдебния акт.

            Касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

            Ответната страна – К.Г.Т. не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

            Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            С  наказателното постановление на К.Г.Т. е наложено административно наказание глоба, след като на 01.08.2016 г. от експерти на РИОСВ – Бургас, във връзка с постъпили сигнали с вх.№ С-287 от 26.07.2016г. и 29.07.2016г. за шум и разливане на води по улицата, е извършена проверка на място на Автомивка (автокозметичен център), находяща се в гр.Бургас, кв. Сарафово, ул. „Черно море“ №50. При проверката не е представено Разрешение за ползване за извършване на дейността на обекта като автомивка. С Констативен протокол №010535К-6-34/01.08.2016г. (КП) е дадено предписание решението да бъде представено в РИОСВ – Бургас в срок до 08.08.2016г. Към момента на съставяне на НП не е представено исканото разрешение, което се явява неизпълнение на даденото предписание. Въз основа на посочения констативен протокол е съставен АУАН №127 от 25.08.2016г., въз основа на който е издадено и процесното наказателно постановление.

            За да постанови обжалваното решение, РС – Бургас е приел, че безспорно се установява, че при извършената на 01.08.2016г. проверка на автомивка, находяща се в гр.Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Черно море“№50, не е представено разрешение за ползване на обект за извършване на дейност като автомивка. Предвид това, на К.Т., като наемодател на обекта, е дадено предписание с КП №010535К-6-34/01.08.2016г., да предостави разрешението в срок до 08.08.2016г. в РИОСВ – Бургас. Първоинстанционния съд е установил, че Т. е бил санкциониран като физическо лице, но не е доказано да се е запознал със задължителните предписания, за чието неизпълнение е санкциониран. Приема, че административнонаказателната отговорност следва да бъде ангажирана само след като санкционираното лице се е запознало със вменените му задължения чрез връзване на протокола. Предвид това, счита че не е осъществен от обективна и субективна страна състава на описаното в НП нарушение.

            Настоящият касационен състав напълно споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за отмяна на наказателното постановление.

            Видно от наказателното постановление Т. е санкциониран за това, че не е изпълнил предписание дадено в констативен протокол по чл.155 от ЗООС. Административнонаказателната отговорност по чл.166, т. 3 от ЗООС, към която е привлечен да отговаря ответника по касация, е лична и предполага бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание на контролен орган, дадено по надлежния ред. За да бъде наложена санкция за неизпълнение на задължително предписание е необходимо нарушението да е установено по безспорен начин и същото да съставлява несъответствие с конкретно задължение за действие.  

            В случая, от представения пред РС протокол № 010535К-6-34/01.08.2016г. е видно, че същият е съставен в присъствието на Д.Д., наемател и Н.Т., съсобственик. Връчен е на Н.Т., а не на ответника, чиято отговорност е ангажирана.  От административният орган не са представени доказателства, които да обосноват извод в друга насока.

            За да се установи нарушението от обективна страна, то предписанието следва да е ясно, конкретно и да не съдържа неясноти по отношение на неговата реализация. Не е доказан и субективният елемент на деянието, а именно че е виновно извършено от наказаното лице. Настоящата инстанция приема, че след като Т. не е присъствал на проверката и не е доказано да е получил екземпляр от протокола, то на същия не би следвало да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност. След като се ангажира такава отговорност, лицето следва да бъде редовно и надлежно задължено чрез връчване на предписанията. Като е отменил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

            Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1860 от 09.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 5817 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас.

           

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                            

ЧЛЕНОВЕ: