ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети септември                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 166 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:39 часа се явиха: 

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Корк и Форк” ЕООД, редовно уведомен, се явяват адв. Г. и адв. М., с представени пълномощни по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Червеняков.

Явява се вещото лице арх. В.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът намери, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу Решение № БС-69-П/01.12.2015г. на директора на РИОСВ-Бургас.

 В съдебно заседание на 12.04.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и след като предходното открито съдебно заседание беше отложено, може да се счете за представена в срок.

           

            СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА изслушване заключението на вещото лице на което СНЕМА самоличност както следва:

 

         В.Й.Д. – ** г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Пишете на последната страница абзац 4 за защитената зона „Странджа”. Тя е създадена след урбанизирането на територията ли?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Казвате, че е в противоречие с т. 4 от решението на Министерски съвет.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имам предвид Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. Имала съм предвид, че в границите на защитената зона не попада урбанизираната територия. Доколкото ми е известно от разговорите, които съм водила, този факт е известен на Агенцията по кадастъра, РИОСВ, Община Царево. Правена е такава среща, но до ден днешен не съм открила да са коригирали границата на тази защитена зона.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Вие обследвахте канализацията на с. Синеморец. Това е единия от мотивите за отказа. Бихте ли описали какво представлява канализацията и давани ли са становища за други инвестиционни намерения?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм описала какво съм извършила в експертизата. Действително, в селото има действаща стара канализационна система. Има райони, в които няма такава. От цялата проверка установих, че липсва канализационна система в селото, но не е проблем за строителството. До настоящия момент вече има нови технологии за пречистване на отпадни води и те явно се прилагат. Имам предвид локални пречиствателни съоръжения, тъй като в този регион строителството е на жилищни сгради или малки хотелчета, на които отпадните води могат да се преработват с такива локални пречиствателни станции. В строителното разрешение както проверих към всеки един разрешен строеж имаше становище от РИОСВ за сгради, които са с локални пречиствателни станции. Имаше становище, че няма да окажат въздействие на околната среда.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Може ли да кажете, че има установена практика РИОСВ да разглежда подобни искания за инвестиционни намерения, да разглежда подобни искания и дава положителни становища по тях.

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като това е изискване по закон РИОСВ да бъде уведомена за всяко едно инвестиционно намерение, това е практика да се произнася по принцип. За всички разрешени строежи има такова произнасяне и то е положително. Само, че аз не мога да кажа дали има строежи, на които е отказано, за да кажа дали в случая е тенденция или изолиран случай.

Аз съм изброила броя на строителните разрешения, които не са малко. Общо взето в момента строителството е позамряло. Но има нормален брой строителни разрешения за този район.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Казали сте, че имотът попада в Защитена зона „Странджа” с код BG0001007. Намерихте ли заповед, с която е одобрена защитената зона?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Публикувано е, че попада в такава зона, но следваше да се публикуват координатите. Намерих проекто-заповед, но окончателна заповед не съм открила.

АДВ. М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВ. Г.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Във връзка с представените строителни разрешения, коя част попада в ПП „Странджа”?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички попадат в ПП „Странджа” и въпреки това няма да окажат влияние.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: За процесния имот има ли изградена канализационна система?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За процесния имот няма изградена канализационна система.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Има ли разлика между защитена територия и защитена зона?

АДВ. М.: Възразявам. Това е правен въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че това е въпрос на експертизата. Следва да знае и експерта.

Вещото лице дали прави разлика между тези два обекта на защита?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбира се, че има разлика.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Във връзка с проверените документи и книжа, които са изброени, считате ли, че сте изчерпали всички възможни източници за изготвяне на експертизата?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Защо сте ползвали  една институция, а именно Община Царево за проверени документи и книжа. Знаете ли, че ПП „Странджа” е специална дирекция?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, знам. Аз съм си написала проверката, ползвала съм документи приложени по делото, но не съм намерила за необходимо да отида при тях. Това се отнася за границите на  ПП „Странджа”. Аз съм ползвала документи, които са приложени по делото. Ползвала съм и сайтовете на МОСВ, РИОСВ и съм ползвала официалния сайт на Натура 2000. Там са публикувани всички заповеди и актове, които касаят НП „Странджа”.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Откога е влязла в сила кадастралната карта  на с. Синеморец?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам такъв въпрос. Сега не мога да кажа, но това може да се установи по документите по делото – скиците.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Проверихте ли имотите по КВС и Констативен протокол от 17.06.2004 г.? Границите на защитените територии следва да бъдат отразени в КВС. Дали вещото лице е направило проверка по КВС, защото само там са отразени границите на тази защитена територия?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да разбера въпроса има ли отношение към въпросите, които са ми поставени?

АДВ. М.: Правя възражение. Въпросите на ответния административен орган са извън предмета на настоящия спор, по който оспорваме прекратяване на производство.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Единият от въпросите е да се установят границите на ПП „Странджа”, а видно от цялата експертиза и ползваната документация не са изчерпани всички възможни източници за да бъдат установени.

 

Съдът счита, че вещото лице е обосновало защо приема, че процесният имот попада, респективно не попада в границите на ПП „Странджа”. Останалите становища и въпроси на страните са по-скоро правни твърдения, поради което НЕ ДОПУСКА на страните да задават подобни въпроси.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, което цитирахте, има ли последващи промени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След това решение излизат заповедите с координатите на всяка защитена зона. За зона с код BG0002040 има такива координати, но за зона с код BG0001007 няма. Друго след това решение не ми е известно.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Едното решение е № 52/05.02.2008 г. и Решение № 660/01.11.2013 г. В решение № 52 е отбелязано, че т. 4, която е спорна, се отменя. Това е нормативен акт, който е известен на всеки.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм запозната с това решение.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имотът към 1995 г. чия собственост е?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря в момента на този въпрос.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Въпрос № 1 съгласно протоколно определение от 12.04.2016 г. претърпя значителна промяна. Вещото лице отговори на въпрос № 1, но не отговори на въпроса така, както беше определен от съда – т.е., считам, че експертизата не е отговорила на първи въпрос.

В посоченото от Вас Решение № КЗ-6- 27.09.1995 г. на Комисията по земята, с което решава да се промени предназначението на съответния имот, къде точно е посочен?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да отговоря на този въпрос при поставяне на допълнителна задача.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Вие сте отговорили въз основа на този въпрос, че територията е урбанизирана на стр. 3, последен абзац.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не мога да отговаря, защото това решение ако е приложено, ще отговоря. Отговорила съм на въпросите, които са ми поставени.

Дали е влязло последното решение на Общински съвет за изработване на ПУП не съм правила проверка и не съм го поставила на съмнение след като е процедиран този ПУП-ПРЗ.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Аз говоря за решението на Комисията за земята, а не за решението на Общински съвет - Царево по приемането на ПУП.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проведена е административна процедура, която е завършена. Действително има издаване.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Как се урбанизира територия?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Територия се урбанизира с изготвяне на ПУП  и съответно смяна статута на земята.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Други въпроси към вещото лице нямам.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Налице ли е пречиствателна станция?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма пречиствателна станция за отпадни води в с. Синеморец.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 450 лв. – 13.09.2016 г.)

        

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да изискате от трето неучастващо по делото лице – МЗХ да представи следните документи: процесният имот с какъв номер по КВС е, вид на територията, начин на трайно ползване и собственост на имота към 2004 г. и да представи скица на имота, както и баланс на територията на ПП „Странджа”. Представям нарочна молба.

         АДВ. Г.: Моля да допуснете на основание чл. 192, ал. 1 ГПК да се изиска от МОСВ административен акт, с който са отразени и нанесени границите в КВС през 2006 г. Да се задължи министерството да представи административен акт, с който е одобрено нанасянето на границите на ПП „Странджа” през 2004 г.

Ще представя нарочна писмена молба.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че се изместваме извън правния спор. Дори и да се констатират тези несъответствия, на практика тези актове не са провъзгласени за такива. Не възразявам да се изиска документацията, но дали първо дружеството има право да изисква отговор на инвестиционно намерение и договорите дали са действителни. Няма доказателство за това, това са доказателства, които ще акцентират върху последващо произнасяне. Няма как съдът да се произнесе. Нямаме съдебно решение съгласно чл. 187 АПК, респективно тук би следвало да се съсредоточим върху произнасяне на отговор на инвестиционното намерение и дали канализационната система позволява. Това го казвам с оглед процесуална икономия.

         АДВ. Г.: Представям и моля да приемете писмо от Областен управител с изх. № 08-00-952/1/.

 

С оглед изявлението на страните по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

На основание чл. 192, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, ЗАДЪЛЖАВА Министерство на земеделието и храните да представи посочените писмени доказателства в нарочната молба на юрисконсулт К., а именно: баланс на територията към 17.06.2004 г. на недвижим имот, находящ се в с. Синеморец, Община Царево, местност „Поляните”, представляващ имот № 000157(стар), нов с идентификатор 66528.501.381 по КК на с. Синеморец, Община Царево, както и да посочи имот с идентификатор 66528.501.381 с какъв номер на поземлен имот е по картата на възстановената собственост, вид на територията, начин на трайно ползване и собственост на имота към 2004 г. и да представи скица на имота.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в 7-дневен срок да направи такова искане за снабдяване с доказателства по реда на чл. 192, ал. 1 от ГПК.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2016 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: