ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 25.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 166 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:46 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Корк и Форк” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

                         

С оглед изявленията на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът намери, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу решение № БС-69-П/01.12.2015г. на директора на РИОСВ-Бургас.

В съдебно заседание на 13.09.2016г., съдът изиска от Министерство на земеделието и храните да представят посочени документи, което то стори.

 

АДВ. М.: Ние нямаме доказателствени искания. Считаме, че сочените доказателства от ответния административен орган не касаят предмета на административния спор с оглед изложените основания да се прекрати процедурата за съгласуване по реда на ЗООС. Няма канализационна система и второто основание по чл. 2а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда, където се казва, че съответен компетентен орган трябва да посочи пълната недопустимост на инвестиционното предложение. Никъде според нас дали имота е с променено предназначение, дали е влязло в сила и какви са границите на ПП „Странджа”, не е част от тези основания. Затова считам, че е извън предмета на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: В днешно  съдебно заседание искам да представя допълнителни доказателства. Кадастралната карта, която е приета, поддържа ограничение и граници на защитените територии. За имотите КВС служебно се ползва от РИОСВ - Бургас като специална карта и предоставена от министерството. При наслагване на двете карти със софтуер се установяват границите и режимите на защитените територия в КК. РИОСВ с възлагателно писмо е искало да се изготви комбинирана скица от КВС и КК с обхвата на процесния имот, откъдето да е видно попада ли имота в границите на ПП „Странджа”. Представям документите и извадка от КК, която е налична в РИОСВ, от където е видно, че имотът е пасищна мера и общинска собственост. Границите са уточнени въз основа на представения в предходно съдебно заседание констативен протокол от 16.06.2004 г., като комисията е решила отстраняване на грешките да бъде извършено от МЗГ със споразумение между МОСВ и МЗГ.

 ПРОКУРОРЪТ: Считам, че представените писмени доказателства следва да бъдат приети, а по отношение на тяхната доказателствена тежест по спора, съдът следва да прецени.

АДВ. М.: Доказателствата са недопустими и неотносими. Актът е с дата 02.12.2015 г., комбинираната скица е от 14.12.2015 г. - касае се за доказателства, съставени в РИОСВ след издаване на акта, неползвани при неговата мотивация и произнасянето му.

На второ място: извън компетентността на РИОСВ е да извършва графично творчество и да издава графични скици. На компютърната разпечатка е видно, че на екран се нанасят планове. Има практика на настоящия съд, в която ясно се казва, че няма специализирана карта на съответните защитени местности и територии, като КВС не заместват и не установяват граници. Считаме, че липсва юридически акт, административен акт, удостоверяващ валидно границите на парка като защитена територия. Той съществува, но без граници. Същите следва да бъдат определени с административен акт на министъра, какъвто липсва. Тези протоколи могат да имат установително действие, но те не могат да установяват възникнал правен факт. Моля да установите това и да приемете, че няма изградена канализационна система. Собствеността не е преценка на административния орган. Собствеността се удостоверява с нотариален акт, ако РИОСВ започва да установява собственост.

Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните, съдът счете, че следва да приеме представените писмени доказателства, а тяхната доказателствена стойност ще бъде изследвана и обсъдена при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изпратените писмени доказателства от Министерство на земеделието и храните с нарочното писмо от 14.10.2016 г., както и писмените доказателства представени от ответника в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Представям фактура и кредитен превод, удостоверяващ извършено плащане на адвокатско възнаграждение.

Ще Ви моля да отмените отказа на ответния административен орган и да се произнесете по направеното от нас искане за преценка и съгласуване на инвестиционното намерение, като приемете, че не са налице сочените две основания за прекратяване на образуваното производство по глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС. Ще изложим мотивите си извън тези по жалбата и в хода на делото в писмена защита, за което моля да ми се даде срок. Считаме, че няма основание да се прекрати процедурата.

Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам административния акт, издаден от директора на РИОСВ като законосъобразен, а жалбата за неоснователна.

От събраните по делото доказателства се установи, че част от процесния имот, предмет на инвестиционното намерение е общинска публична собственост и като такава, „Корк и Форк” ЕООД не би могъл да бъде възложител. От експертното заключение и след зададени допълнителни въпроси към експертизата се установи, че за този имот няма изградена канализационна система, а в уведомлението, с което се иска да се прецизира, „Корк и Форк” ЕООД са записали, че отпадните води ще бъдат зауствани в бъдещата канализационна система. От събраните по делото доказателства се установи, че имотът е пасище и мера и не е променено предназначението.

Моля да ми бъде дадена възможност да изложа доводите си в писмени бележки.

Да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че оспореният индивидуален административен акт е законосъобразен и моля да бъде потвърден, а оспорването да бъде отхвърлено независимо от обстоятелството, че на конкретните две основания административният орган се е произнесъл с прекратяване на образуваното производство на основание чл. 56, ал. 2 от АПК. За съда съществува процесуална възможност да обсъжда доказателства, които да обосновават всички основания по чл. 168, ал. 1 във вр. с чл. 146 АПК независимо от обстоятелството, че спорът бе разширен относно границите на ПП „Странджа”. Считам, че същите попадат в тази хипотеза.

Реплика на АДВ. М.: Моля да съобразите, че с решение № 1910/14.11.2014 г. по административно дело № 1354/2014 г. на Административен съд – Бургас е отменен мълчалив отказ на ответния административен орган да се произнесе по същото инвестиционно намерение, като изрично в мотивите съдът е посочил, че административният орган като администрация не може да повдига спорове за собственост и не може да твърди права на друго лице, както и това, че не сме били възложили, защото не сме собственици на имота.

Дуплика на ЮРИСКОНСУЛТ К.: Това решение не е влязло в сила.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: