ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юли                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 166 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха: 

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Корк и Форк” ЕООД, редовно уведомен, се явяват адв. Г. и адв. М., с представени пълномощни по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Маринова.

Явява се вещото лице арх. В.Д..

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че експертизата не е в срок. Представена е на 06.07.2016 г. Имам възражение да се даде ход на делото. Моля да ми се даде срок за запознаване с нея.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Неспазване на срок на експертизата, не е възражение по хода на делото. По изслушването на експертизата, срокът е императивен. Аз не считам, че административният орган е нямал възможност да се запознае с представеното заключение на вещото лице. След като дадете ход на делото имаме доказателствени искания.

АДВ. Г.: Поддържам казаното от колегата М..

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по даване ход на делото. Не са налице процесуални пречки.

 

С оглед изявленията на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът намери, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу Решение № БС-69-П/01.12.2015г. на директора на РИОСВ-Бургас.

 

В съдебно заседание на 12.04.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и е представена по делото на 06.07.2016 г. – т.е., визирания едноседмичен срок преди съдебно заседание не е спазен.

 

АДВ. Г.: Моля да приемете Решение № 6794/29.06.2007 г. по административно дело № 12379/2006 г. на Върховен административен съд, касаещо ПП „Странджа”, от което е видно, че паркът е нямал установени граници при приемане на заповедта през 1995 г. Действително, Върховен административен съд е прогласил за нищожна заповедта за приемане на ПП „Странджа” и към този момент - 2000 г. е бил ПП „Странджа” и поради промяна в законодателството е прекратено производството от 5-членен състав.

Моля да приемете като доказателство писмо от РИОСВ с изх. № ПД-294(1)/29.02.2016 г., касаещ имот в същото землище, в същата защитена зона, където се е произнесъл РИОСВ, че е допустимо.

АДВ. М.: По относимостта на доказателствата: решението на Върховен административен съд действително е обезсилено след извършена законодателна промяна в Закона за защитените територии, която е създадена по този казус и която отменя съдебния контрол изрично върху актовете за създаване на защитени територии. Ние не спорим, че това решение е обезсилено. Този порок не е последващ. Второто доказателство представяме във връзка с довода, че липсва действаща канализационна и отводнителна система, която прави инвестиционното намерение недопустимо и това е основание за първото прекратяване.

Моля на последно място съдът да обмисли процесуалната допустимост на тази форма на разглеждане на делото. На практика чл. 56, ал. 4 от АПК казва, че актът за прекратяване се обжалването е по реда на глава десета, раздел ІV - в закрито заседание.

Моля да ни укажете какво е производството. Има възможност да бъде гледано и в открито заседание.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че е насрочил делото в открито съдебно заседание с оглед нуждата от събиране на доказателства и извършване на експертиза.

 

АДВ. М.: Поддържаме жалбата с оглед двете основания за прекратяване, като не е ясно защо за едно и също производство административният орган ползва две основания.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: По доказателствата ще взема отношение в следващо съдебно заседание.

По отношение на решението на Върховен административен съд е ясно, че не може да бъде приобщено, защото то не е влязло в сила.

По отношение на писмото считам, че то няма също отношение. Ние разглеждаме друг имот, друг казус и не може да бъде приобщавано.

ПРОКУРОРЪТ: По отношение на представеното решение на Върховен административен съд също считам, че не следва да бъде приобщено към доказателствения материал като неотносим и не е влязъл в сила. Считам, че писмото от РИОСВ следва да бъде прието.

АДВ. М.: Писмото не касае процесния административен акт, но касае основанието за издаването му. Липсата на канализационна система прави инвестиционното решение за допустимо.

 

Съдът във връзка с представените доказателства намери, че същите следва да бъдат приети, като тяхната доказателствена стойност ще бъде обсъждана при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид горното и с оглед нуждата от съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016 от 10.10 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: