ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети април                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 166 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:32 часа се явиха: 

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Корк и Форк” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16 от АПК да конституирате Прокуратурата на РБългария като страна в настоящото производство в лицето на Окръжна прокуратура – Бургас.

АДВ. Г.: Не възразявам по така направеното искане.

 

С оглед направеното искане и на основание чл. 16 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура - Бургас като страна в процеса.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните, съдът намери, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Решение № БС-69-П/01.12.2015г. на директора на РИОСВ-Бургас.

По делото е представена административната преписка по която е издаден оспореният акт.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата по изложените в нея подробни съображения. Считам, че неправилно е изтълкувано становището на Басейнова дирекция на водите в Черноморски район – Варна. В него не е посочено, че инвестиционното намерение е недопустимо. Второто основание е, че дружеството няма качеството на възложител.

Представям и моля да приемете по опис допълнителни писмени доказателства – писмо до дружеството от МОСВ, запитване от което е видно, че МОСВ е със становище, че инвестиционното намерение не попада в Приложение № 1 и № 2 на ЗООС и не е предвидена такава процедура в закона, както и представям и други документи - писмо от Областна управа относно собствеността и преписка по повод на друго инвестиционно предложение за поземлен имот в с. Синеморец, като при същото становище на Басейнова дирекция, е издаден друг административен акт. При оспорване на собствеността и твърденията, че имотът попада в защитена територия и защитена зона, като се сочат заповеди, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде отговор на въпроси, които съм формулирала в нарочна писмена молба с оглед изясняване статута на имота и с кой план и заповед е определена тази граница.

 

В залата влиза юрисконсулт К. – процесуален представител на ответника, която представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считаме жалбата за неоснователна.

Част от представените писмени доказателства от жалбоподателя не са относими към настоящото производство – Решение № 1910/14.11.2014 г. на Административен съд – Бургас, Решение № 122/02.03.2007 г. също е неотносимо, тъй като се говори не за защитена зона по смисъла на ЗБР, а за защитена територия. Във връзка с Решение № БС-8-ПрОС/11.02.2015 г. не е придобивал инвестиционно предложение, тъй като е собственост на физическото лице Росен Попадиин отпреди решението за обявяване на Природен парк „Странджа” и не е придобит по начина, по който е придобит процесния имот от жалбоподателя „Корк и Форк” ЕООД.

По повод становището на Басейнова дирекция от 2014 г., то не е по-различно от това, което сме представили ние от 2015 г.

         Считам, че писмото на Областен управител е несъотносимо. Решението е ясно. За уведомлението от 2014 г. не спорим, както и за писмото от 22.12 2015 г. от инспектората също не спорим.

         По отношение на поисканата експертиза по отношение на въпрос № 4 считам, че е неотносим.

По отношение на обявяване на Природен парк „Странджа”, ОУП на Община Царево не е съществувал. Считам, че следва въпросът да бъде зададен към 1995 г. този имот каква собственост е бил и не само КК, а КДС.

         Възможно е да имам допълнителни въпроси в хода на изготвяне на експертизата. Сега нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за процесуално допустима.

Моля да се приемат представените писмени доказателства, включително и днес представените, относно тяхната доказателствена стойност, съдът да ги прецизира с крайния си съдебен акт.

Не възразявам за поисканата експертиза, но въпрос № 1 да бъде в следния смисъл: поземлен имот с идентификатор 66528.501.381 към 1995 г. чия собственост е? Впоследствие към 1997 г. как се транслира тази собственост ако имотът попада в границите на Природен парк „Странджа”? В режим ли е на публична общинска собственост?

 

Съдът с оглед направените искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание такива.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по въпросите поставени в молбата на адв. Г., представена в днешно съдебно заседание, като се има предвид и уточнението направено от прокурор Червеняков по отношение на първия въпрос.

         Експертизата да се извърши от вещо лице арх. В.Д. след внасяне на депозит в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок.

         Вещото лице да изготви комбинирана скица, от която да е видно къде попада процесния имот и ако попада частично в природния парк, това да бъде отразено.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.06.2016 г. от 9.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: