О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /05.02.2013 година, град Бургас,

 

            Административен съд  - Бургас,  в закрито заседание на пети февруари две хиляди и тринадесета година в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм. дело № 166/2013 година

 

Производството е по чл.166 ал.3 във връзка с чл. 180 ал.2 АПК.

Жалбоподателят А.Н.Й. с ЕГН ********** *** оспорва разрешение № 47/07.12.2012 година на заместник – кмета на община Бургас, за отсичане на дълготрайна растителност. Жалбата е депозирана на 17.01.2013 година в съда.

С жалбата, освен искане за отмяна на разрешението, е направено и такова за спиране на допуснатото му предварително изпълнение. С искането за спиране се твърди, че премахването на растителността ще причини непоправима вреда, тъй като отсечените десет декоративни дървета няма как да бъдат възстановени.

В оспорения акт мотивите за допускане на предварително изпълнение  са “обществения интерес” и “статута на улица “Алеко Константинов””.

В разрешението не е посочено, че подлежи на обжалване.

При изложените факти, съдът приема, че искането за спиране на предварителното изпълнение на разрешението е допустимо и основателно.

В случая е налице, допуснато предварително изпълнение на административния акт по силата на изрично волеизявление на административния орган, направено на основание чл. 60 ал.1 от АПК и влязло в сила.

Съдът е задължен да разгледа искането за спиране при условията на чл. 166 ал.3 АПК, като провери мотивите на административния орган.

Съгласно чл. 60 ал.1 изр.І от АПК, в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

В конкретния случай, нито от обстоятелствената част на волеизявлението, с което се допуска предварително изпълнение, нито от административната преписка, приложена към разрешението, може да се изведат смислени мотиви за допускането му. “Общественият интерес” има различни проявни форми и е свързан със защитата на различни обществени ценности (блага) – напр. осигуряване на безпрепятствено преминаване на гражданите през конкретно определено място или пък предпазване на имущество на общината от повреждане или погиване и т.н. В разрешението “общественият интерес” е посочен, без уточняване какво обществено благо, което го въплъщава, следва да бъде защитено, за да се допусне предварителното изпълнение.

По подобен начин, вторият мотив за допускане на предварителното изпълнение - статута на улица “Алеко Константинов” – е неясен. Улицата е част от централната градска част на Бургас, но тя, доколкото е известно на съда, няма някакъв по - особен статус (положение) в сравнение с останалите улици около нея. От този мотив и приложената преписка е невъзможно да се установи по какъв начин положението на улицата налага предварително изпълнение на разрешението, за да са налице предпоставките по чл. 60 ал.1 от АПК – да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Предвид установеното, съдът приема, че разпореждането за допускане на предварително изпълнение на разрешението е лишено от мотиви, което обуславя и неговата незаконосъобразност.

Оспореният акт, по съществото си, е общ административен акт. Затова при оспорването му следва да бъде изпълнена процедурата по чл. 181 от АПК.

По изложените съображения, на основание чл. 166 ал. 3 и 4 и чл. 181 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

СПИРА, допуснатото предварително изпълнение на разрешение № 47/07.12.2012 година на заместник – кмета на община Бургас, за отсичане на дълготрайна растителност.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в седемдневен срок от получаване на съобщението, да представи доказателство за заплатени такси – по сметка на вестник “Държавен вестник” - в размер на 20 лева - за обнародване на определението за спиране на допуснатото предварително изпълнение и в размер на 20 лева – за обявяване на оспорването, по същество.

 

След внасяне на определените такси, до се изготви обявление по чл. 181 ал.2 от АПК, което да се постави на определеното от съда място за това, както и да се изпрати за публикуване на интернет – страницата на Върховен административен съд.

 

Насрочва разглеждането на оспорването на разрешението - по същество – за 09.04.2013 година от 13,30 часа.

 

Определението, в частта с която е спряно допуснатото предварително изпълнение на административния акт, подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - в  седемдневен срок от съобщаването му.

           

 

 

СЪДИЯ: