О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1613

 

Град Бургас, 11.07.2018г.

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на единадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

Председател: Панайот Генков

                            

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 1669 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Е. Т. - 80“, ЕИК **********, с адрес: с.***, представлявано от Е. П. . против решение № 01/312/02532/3/01/04/01 от 26.04.2018г. за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Жалбата е депозирана в Административен съд – Бургас, но е адресирана до Административен съд – Благоевград.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с материалите по делото, намира, че не е компетентен по правилата на местната подсъдност да разгледа и да се произнесе по жалбата. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Предмет на съдебната проверка е решение № 01/312/02532/3/01/04/01 от 26.04.2018г. за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.София. Съгласно чл.42, ал.1 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с ПМС № 151/16.07.2012г., Фондът е структуриран в 28 областни дирекции със седалища в областните центрове в страната, както следва: област София, Варна, Монтана, Пловдив, Плевен, Ямбол, Разград, Велико Търново, Благоевград, Хасково, Кърджали, Бургас, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Стара Загора, Търговище и Шумен. Седалището на жалбоподателя е в с.Гайтаниново, което се намира в обл.Благоевград, и попада в съдебния район на Административен съд – Благоевград. В същия град съществува териториална структура на Държавен фонд „Земеделие“ по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК, във връзка с §1, т.1а от ДР на АПК. Наличието на териториална структура на Държавен фонд „Земеделие“ – Областна дирекция-Благоевград, където е постоянният адрес на жалбоподателя, обуславя местна подсъдност на Административен съд – Благоевград.

С оглед изложеното, настоящата съдебна инстанция приема, че образуваното пред Административен съд – Бургас производство следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Административен съд – Благоевград, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на подадената жалба.

Определението, с което съдът прекратява делото и го изпраща на компетентния да се произнесе съд не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК, същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд– град Бургас, първи състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1669 по описа за 2018 година на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Благоевград.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                    СЪДИЯ: