ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 04.12.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти декември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1669 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За дружеството- жалбоподател се явява адвокат Р..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Постъпило е писмо с изх.№21634/28.09.2015г от ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, с приложена към него разпечатка на дневници за продажби на „Еко лес – Т.” ЕООД във връзка с издадено на вещото лице А. съдебно удостоверение.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва

С.В.А., 52, българка, български гражданин, неосъждана. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

Адвокат Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 500 лв., съобразно представената справка декларация, платим от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Р.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Р.: Моля да уважите жалбата, и да постановите решение, с което да отмените обжалвания ревизионен акт изцяло, като присъдите на доверителят ми направените по делото разноски. След преценка на доказателствата се налага извода, че констатациите на органите по приходите относно липсата на реално осъществени доставки са изцяло опровергани, тъй като на първо място считам и правя твърдения за наличието на отрицателен факт, с оглед доказателствената тежест на ревизионното производство, която е на органа. На първо място следва да докажа положителен факт, обратен на твъдения отрицателен, който да изключва всяка друга вероятност освен този на отрицателния. В този случай след като органа твърди, че доверителя ми не е получил стоките по доставките, удостоверени с представените в входа на ревизионното производство от тези доставчици материали, то следва да докаже от къде другаде доверителя ми е получил тези същите стоки, доколкото не се правят корекции в другите резултати от осъществяваната от него търговска дейност. В случая бяха разпитани свидетели, които безспорно установиха начина на транспортиране на доставките - от къде и как се получавани стоките по процесните фактури и всякакви други съображения на органите на приходите, включително и за нередовност на счетоводството на доставчиците на доверителя ми са нереални.

Юрисконсулт МОНЕВ: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите ревизионния акт като законосъобразен. От всички събрани по делото доказателства безспорно се установява, че е налице липса на реална доставка, което води и до невъзможност за ползване на данъчен кредит, с оглед на което считам, че правилно са определени данъчните задължения с атакувания ревизионен акт. Тези констатации на органа не се опровергаха от събраните свидетелски показания, които са противоречиви и не кореспондират със събраните по делото доказателства. С оглед на всичко изложено и предвид подробните съображения, изложени в Решението на Директора на Дирекция „ОДОП”, моля за постановяване на решение в тази насока. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер 1 180лв.

Адвокат Р.: Искам да заявя, че адвокатския хонорар е реално заплатен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: